31 de juliol de 2013

UEC: CCOO I FAPAC presenten queixa al Síndic de Greuges per la pèrdua d'atenció educativa a l'alumnat més vulnerable

CCOO I FAPAC presenten queixa al Síndic de Greuges per la pèrdua d'atenció educativa a l'alumnat amb discapacitat i a l'alumnat amb inadaptació al medi escolar i risc d'exclusió social.

La Federació d'Educació de CCOO de Catalunya i la Federació d'Associacions de Mares i Pares d'Alumnes de Catalunya (FAPAC) presentaran demà dimarts, 30 de juliol, una queixa al Síndic de Greuges per posar en el seu coneixement que el Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya empitjorarà l'atenció educativa a l'alumnat amb discapacitat i a l'alumnat amb inadaptació al medi escolar i risc d'exclusió social.


Des de la Federació d'Educació de CCOO i la FAPAC considerem que aquests drets de l'alumnat més sensible del nostre sistema educatiu no es garanteixen per la reducció d'un 10'5% tant del pressupost destinat al personal vetllador, com del destinat al finançament de les Unitats d'Escolarització Compartida (UEC).


Aquestes noves retallades s'afegeixen a les d'anteriors cursos, com la reducció del personal docent de cadascuna de les Unitats de Suport a l'Educació Especial (USEE) de Secundària en un 25%, la reducció de les hores de preparació i l'increment de les hores d'atenció directa del personal Educador d'Educació Especial de les USEE, o la no cobertura de les reduccions de jornada del personal Auxiliar i Educador d'Educació Especial.
Signatura de taules salarials del "XI Convenio de asistencia y educación Infantil Estatal 2012 - 2013"El passat dimecres 18 de juliol de 2013 la Federació d'Ensenyament de CCOO estatal ha signat les taules salarials de 2012 i 2013 del XI Conveni Col·lectiu de Centres d'Assistència i Educació Infantil corresponents a l'annex II i a l'annex II bis d'educació infantil que abasten l'àmplia majoria dels centres. L'acord de manteniment salarial també ha estat subscrit pels sindicats FETE-UGT, USOC i FSIE i les patronals ACADE, CECE, CECEI, EyG i FCIC
Les parts signatàries tenint en compte la situació d'extrema crisi que travessa el sector, han acceptat els següents acords:

• S'acorda el manteniment salarial per als anys 2012 i 2013. Les taules salarials són les contemplades en l'annex II i en l'annex II *bis. 
• Per als treballadors dels Centres d'Obres Socials, pròpies de caràcter docent sense finalitats lucratives i Caixes d'Estalvis, així com, per als mestres de les Unitats Concertades d'Educació Infantil (2º Cicle) corresponents a l'annex III, s'establirà un període de negociació per a la revisió salarial que començarà amb data dimecres, 2 d'octubre.
• Les parts es comprometen a negociar abans del 8 de novembre noves solucions dins d'aquest Conveni, que contribueixin a millorar la situació del sector i ajudar al manteniment dels llocs de treball. En aquest sentit CCOO ja havia proposat anteriorment desenvolupar un acord per a la sostenibilitat de l'ocupació en el sector.
• També es comprometen a reunir-se de forma monogràfica per estudiar un pla d'acció contra aquells centres que estan realitzant una competència deslleial als centres recollits en l'àmbit funcional del present conveni.

Des de CCOO considerem que donades les circumstàncies el manteniment salarial és la mesura més acceptable de les propostes presentades,ja que la proposta de la Patronal era reduí el salari a les educadores infantil,eliminar el complement específic .

D’aquesta forma s’ha garantint les taules salarials per 2012 i 2013 i possibilitant el manteniment de l'ocupació,tenint en compte a més que l'àmbit temporal del XI Conveni Col·lectiu de Centres d'Assistència i Educació Infantil és fins al 31 desembre de 2013

30 de juliol de 2013

Integradors socials: un col·lectiu amb continuïtat

Ens complau comunicar-vos que, després de diverses gestions, finalment el Departament d’Economia ha avançat que donarà la seva conformitat a la redistribució pressupostària per tal de dotar amb recursos econòmics propis els llocs de treball de la categoria professional d’integrador social.

El Departament ens ha informant de la finalització a 31 d’agost del contracte que teníeu actualment vigent, atesa la finalització de la consignació pressupostària a la qual esteu vinculats, i afegint que s’estan realitzant les gestions per tal de disposar de recursos que permetin la formalització d’un nou contracte a partir d’aquest proper mes de setembre.

Estem contents del resultats de les gestions realitzades i esperem que mica en mica es consolidi la presència dels integradors i integradores socials en els centres educatius.

BONES VACANCES !!!

27 de juliol de 2013

26 de juliol de 2013

El nostre més sentit condol i tot el nostre suport per a les famílies dels morts i ferits en l'accident de Santiago.El nostre més sentit condol i tot el nostre suport per a les famílies dels morts i ferits en l'accident de Santiago.

------------------------

24 de juliol de 2013

PROA, un programa imprescindible


Des de CCOO manifestem la nostra preocupació  davant la indefinició de la continuïtat del programa PROA finançat amb fons europeus i que s’implementa en  alguns instituts i algunes escoles de primària i que dona feina a uns 90 integradors i integradores  socials.

Des de CCOO hem defensat  i així ho hem manifestat reiteradamant en les reunions de Comitè Intercentres amb el Departament que arribat el moment de la desaparició dels fons europeus que sustenten aquest programa, els i les integradores socials passessin a formar part de la plantilla pròpia del Departament d’Ensenyament.

Sembla ser que el Departament estaria disposat a acceptar aquest repte però cal que la decisió última tingui la conformitat d’Economia  i de la resta del Govern. Estem treballant per aconseguir-ho.

Esperem que aquesta indefinició s’acabi concretant amb la continuïtat de la contractació de la totalitat dels treballadors i treballadores d’aquest programa.

18 de juliol de 2013

17 de juliol de 2013

Comitè Intercentres del personal Laboral del Departament d'Ensenyament

pdf(+)

Avui el Comitè Intercentres ha tingut una nova reunió amb el Departament sobre tota la qüestió de la nova organització de les llars d’infants.

El Departament ha començat la reunió comunicant al comitè que a partir de les que peticions i queixes que han fet les empreses de neteja contractades fins a 31 d’agost de 2013, el Departament ha decidit que en base a la clàusula de possible pròrroga del servei fins a 31 de desembre, prorroga la contractació amb una minoració del servei d’un 10%, per tal que aquestes tinguin temps suficient per poder recol·locar al seu personal.

Això significa, pel que fa al personal d’empresa que podran seguir treballant a les mateixes llars d’infants fins a 31 de desembre de 2013, malgrat les empreses puguin aplicar la dita minoració del 10% a la plantilla.

En el mateix sentit el Departament ha decidit que mantindrà la plantilla pròpia actual de netejadora/ajudant de cuina fins a 31 de desembre de 2013, però no cobrirà ni les baixes, ni les jubilacions definitives si el centre, en aplicació dels nous criteris, està sobredotat.

A més, si a la llar que te personal d’empresa se li aplica la reducció del 10% i la plantilla resultant és inferior a la plantilla dels nous càlculs fets el Departament, s’implementarà amb personal propi.

Per part del comitè, hem demanat al Departament una vegada més, que ens lliuri tota la informació referent a les llars en funció de la matrícula pel proper curs així com el nombre d’aules i els metres quadrats de cada llar per tal de poder visualitzar la realitat global del conjunt de les llars.

Pretenem amb aquesta informació poder seguir negociant amb el Departament a partir de setembre per tal de revisar els criteris d’assignació de plantilla i fer-la més coherent i racional sobretot pel que fa als centres amb més de 7 grups.

Respecte del personal educador el Departament confirma que manté la plantilla actual malgrat que segons els seus càlculs de matrícula i criteris d’obertura de grups, hi hauria un grup nombrós de personal que seria sobrer. Malgrat que la majoria del personal sobrer pugui quedar al seu centre con a sobredotacions, hi haurien unes quatre persones interines que podrien retornar a la borsa de treball.

Se’ns informa que en els centres sobredotats de plantilla de personal educador, no es cobriran les primeres baixes per malaltia o altres.Barcelona, 17 de juliol de 2013


La vigència del conveni actual per No Reglada, el VIII Conveni d'Ensenyament Privat de Catalunya, 2013-14.


Text del VIII Conveni d'Ensenyament Privat de Catalunya, codi 7900575(+)

Acord signat per patronals i sindicats, 21 d'abril 2008(+)

Actualitat _09 _juliol 2013 CAT pdf(+)   

Actualitat _09_juliol CASTpdf (+) 
  
Actualitat_09 luliol ENG pdf (+)
CCOO confirma que l’únic conveni col·lectiu d’eficàcia general 
pel sector de l’ensenyament no reglat de Catalunya, és el
VIII Conveni Col·lectiu de l’Ensenyament Privat de Catalunya, 7900575.

Aquest conveni és estatutari, vol dir, d’eficàcia general
per a protegir a tots els treballadors/es del sector.

En el VIII Convenio, l’Annex 6 marca la seva vigència:
“Les parts signants d’aquest Conveni acorden que, un cop finalitzi la vigència d’aquest Conveni i durant el període existent fins la signatura d’altre Conveni que el substitueixi, continuaran vigents totes les clàusules normatives d’aquest Conveni.”

També, existeix un acord signat per les patronals de No Reglada, i CCOO i UGT, amb data 21 d’abril 2008, registrat amb el Dept de Treball, Generalitat de Catalunya , que estipula que:
“Totes les parts manifesten que fins que no hi hagi acord en els nous respectius convenis queda vigent íntegrament el VIII Conveni de Catalunya de l’Ensenyament Privat en la part que afecta a cada un dels àmbits.”

A base d’aquests dos acords, la vigència del VIII Convenio està garantitzat   fins que existeixi el primer conveni d’eficàcia general en Catalunya.

El nou límit de vigència, la “ultra activitat” d’un conveni, marcat en la Reforma Laboral, llei 3/2012, que pugui afectar a convenis aquest mes de juliol 2013, NO s’aplica al VIII Conveni, perquè en el mateix llei condiciona la seva aplicació, “salvo acord al contrari”.
El prèviament mencionant article Annex 6 del VIII Conveni, i l’acord del 21 d’abril 2008, són dos acords suficients per mantenir la vigència del VIII conveni.

Un pacte d’eficàcia limitada que divideix la regulació del sector
Dit això, la realitat actual a la No Reglada és que, a iniciativa d’un sindicat minoritari i la patronal, es va signar a desembre 2012 un pacte extra-estatutari: es un pacte d’eficàcia limitada, que només s’aplica als membres de les parts signants del pacte, o altres que voluntàriament s’hi adhereixin. Aquest pacte NO té caràcter estatutari, ni d’eficàcia general per la seva aplicació a tots els treballadors/es del sector.

La conseqüència del pacte d’eficàcia limitada, el text del qual legitima la precarietat que patim en aquest sector, és la de crear desigualtat i discriminació de condicions en el mateix centre de treball, i incertesa en la regulació de les condicions laborals, cosa que no ajuda ni als treballadors/es ni a les empreses.
CCOO, com sempre, estem disposats a negociar un conveni per a tot el sector de No Reglada que serveixi per garantir unes condicions laborals dignes per els treballadors/es i estabilitat jurídica per a les empreses.
16 de juliol de 2013

Novetats sobre l'acreditació d'experiència laboral

Novetats sobre l'acreditació d'experiència laboral


Novetats importants sobre el reconeixement de competències professionals adquirides per l’experiència laboral

Tal com advertíem fa uns dies han estat convocades per resolució del Departament d’Ensenyament i d’Empresa i Ocupació 1.712 places per participar en el procediment de reconeixement de l’experiència laboral i de la formació no formal anomenat Acredita’t. 

Les places convocades son: 

• 1.300 d’Atenció sociosanitària ( 950 residències institucions socials i 350 domiciliaria ) 
• 40 Instrucció de gossos d’assisitència. 
• 60 Condicionament físic ( 30 en sala d’entrenament polivalent i 30 amb suport musical). 
• 112 Instrucció en Ioga. 
• 100 Biocides ( 50 control de plagues, 50 gestió de serveis per el control d’organismes nocius) 
• 50 Muntatge de bastides tubulars 


Solament es poden inscriure per participar aquelles persones amb tres anys d’experiència i/o formació no formal en els àmbits que hem assenyalat. 

El termini per la inscripció es  del 17 fins el 24 de juliol de 2013. 

Informació a l’Institut Català de Qualificacions Professionals (Generalitat de Catalunya): 


http://www.gencat.cat/acreditat Per més informació i consultes: 

Fundació Paco Puerto http://www.ccoo.cat/fppuerto/noticia/171143/informacio-sobre-el-proces-dacreditacio-de-competencies-professionals 
haguilar@ccoo.cat 

CPA Manuel Sacristán: 
A8055683@xtec.cat 

Adreça de consulta CCOO: infoacreditat@ccoo.cat 

Altres adreces d’interès per l’acreditació experiència laboral i formació no formal

Accés al vídeo informatiu de l’Institut Català de Qualificacions (ICQP) sobre el procediment de l’acreditació de competències. Explica el procediment experimental però és força clarificador per les persones que hi poden estar interessades.
Vídeo sobre l'itinerari de qualificació professional

CCOO del Vallès Occidental va elaborar una guia sobre el sistema de qualificacions i formació professional pensada per als delegats i delegades.
Guia per a delegats sindicals: el sistema integrat de qualificacions i formació professional de Catalunya 

Per a més informació:

infoacreditat@ccoo.cat

Fundació Paco Puerto de CCOO de Catalunya
http://www20.gencat.cat/portal/site/ensenyament/menuitem.7179245b79d05d04c52845c6b0c0e1a0/?vgnextoid=678d204605245110VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD www.gencat.cat/ensenyament www.gencat.cat/empresaiocupacio   http://todofp.es/todofp/formacion/acreditacion-de-competencias.html 
WEB ACREDITA'T, de la Generalitat (+)

Signat el conveni de centres especials de treball (CET) per a discapacitats físics i/o sensorials de Catalunya

El dia 11 de juliol s’ha signat, a Barcelona el conveni col·lectiu del Sector de Centres Especials de Treball per a Discapacitats Físics i/o Sensorials de Catalunya.

Aquest conveni és d’aplicació per als anys 2011, 2012 i 2013. És a dir fins el 31 de desembre del 2013.

Els signants són CCOO, UGT i la patronal Federació de Centres Especials de Treball de Catalunya (FECETC)

Les parts han pactat un increment salarial del 0,50% per als anys 2011, 2012 i 2013.

La resta del text del conveni, a excepció del primer paràgraf de l’article 4 i de l’article 31 (aquest últim no s’aplicarà en el període 2011-2013), quedaran tal com estaven a l’antic conveni que data del 2005.

Aquest conveni entrarà en vigor el dia després de la seva signatura.
Personal laboral: les retallades a les llars d'infants (Comitè intercentres 12 de juliol 2013)

COMITE INTERCENTRES DEL PERSONAL LABORAL 
DEL DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT

Aquest matí el Comitè Intercentres ha estat reunit amb el Departament per tractar els temes referents a l’inici del proper curs i pel que fa a les llars d’Infants el calendari, l’horari del personal de neteja, la plantilla de personal de neteja i la plantilla del personal educador.

Pel que fa al calendari aquest comitè ha signat un acord pel proper curs en el que queda recollit el mateix contingut del curs anterior respecte de les franges amb jornades intensives dels mesos de juliol i setembre.

Paral·lelament  també s’ha signat l’acord de la modificació voluntària de l’horari del personal de neteja que es concreta en tres possibles opcions i es garanteix la jornada de 5 hores en els períodes de juliol i setembre sense alumnat.

Sobre la plantilla del personal de neteja el Departament ens informa que han recollit alguna de les propostes que vàrem presentar en relació al nombre mínim de persones a cada llar. En aquest sentit ens han informat que els centres que tinguin fins a tres aules es manté la dotació mínima de dues netejadores, els centres amb 4 aules passaran a tenir 3 dotacions i els que tinguin 7 o més aules una dotació més. Aquesta nova distribució significa que hi haurà un increment de plantilla de 22 dotacions respecte de la plantilla actual del Departament.

El Departament s’ha compromès a efectuar un acte públic d’adjudicació de les places que quedin vacants un cop que s’hagin fet efectius els possibles canvis de treballadors/res amb contractació indefinida.

Pel que fa a la plantilla del personal educador, el Departament manifesta que vol mantenir els números globals de plantilla, tot i així segons les matrícules i el nombre d’aules hi ha 11 dotacions sobreres que algunes es mantindran als centres i d’altres es distribuiran on calgui.

El proper dimecres tornem a tenir reunió i serà en aquell moment que el Departament ens lliurarà les dades concretes de tot plegat.

Donat que a partir del proper dia 15 de juliol les llars d’Infants romandran tancades podreu accedir a tota la informació a les webs dels diferents sindicats integrants del Comitè Intercentres

CCOO                       UGT               USTEC                      AMRC                       JUNTSBarcelona, 12 de juliol de 2013

14 de juliol de 2013

11 de juliol de 2013

Signat el nou conveni del PAS-Laboral de les universitats públiques catalanes

Companyes i companys,
Avui al voltant d’un milió i mig de treballadors (dels quals, hi ha al voltant de 150.000 treballadors del sector públic) es poden trobar sense conveni col·lectiu, fruit de l’última reforma laboral del PP. Entre ells no ens trobem el PAS laboral de les universitats públiques catalanes, després que, aquest divendres, els representants de CCOO i UGT a la mesa de conveni signessin el preacord que ja coneixeu.
Aquesta signatura respon a la voluntat dels treballadors i treballadores del nostre sector que ha estat inequívoca a totes i cadascuna de les 7 universitats. Per si no teniu les dades us les resumim:
  • URV (assemblea) SÍ 68 ( 97,1%) NO 0 ABS 2 (2,8%)
  • UdG (assemblea)  unanimitat 
  • UdL (assemblea)   unanimitat 
  • UPF (referèndum)  SÍ 83 (98,8%)  NO 1 (1,2%)
  • UPC (referèndum)  227 (71,1%) NO 77 (24,1%) Abstencions 15 (4,7%) 
  • UAB (referèndum)  216 (69,9%) NO 84 (27,2%) Blanc 8 (2,6%) Nul 1 (0,3%) 
  • UB (referèndum)  168 (62,4%) NO 79 (29,4%) Blanc 22 (8,1%).

Amb aquestes xifres, allò més natural hagués estat que cadascun dels sindicats presents a la mesa de conveni haguessin deixat de banda les nostres opinions i, respectant la voluntat d’aquells a qui representem, haguéssim signat l’acord. No ha estat així i, a més, el CAU ha llençat una ofensiva de desqualificacions abans i després de la consulta a la que volem contestar mínimament:
1.- Si hem arribat a aquesta situació és directament per l’actuació del CAU. Amb la mateixa legislació laboral, el conveni del PDI de les universitats públiques catalanes ha mantingut la seva vigència sense problema. L’única diferència entre un i un altre és que el conveni del PDI no ha estat denunciat i el del PAS va ser denunciat pel CAU.
2.- Una qüestió com aquesta ha de ser decidida pel conjunt dels treballadors. La manera de fer-ho a la UAB (referèndum amb urna) ha estat absolutament consensuada entre tots els sindicats (CCOO, CAU, UGT). Tots hauríem de treballar per incrementar la participació i no jugar a deslegitimar el procés en funció de si guanyem o perdem.
3.-A l’assemblea que vam tenir per parlar d’aquest tema, el CAU va posar com exemple el Conveni de la Xarxa d’Hospitals d’Utilitat Pública (XHUP) com una possibilitat de rebutjar un preacord de conveni plantejat en una situació molt similar a la nostra.  Doncs sí, aquest preacord es va rebutjar i ara els treballadors del sector (prop de 50.000) es troben sense conveni i  intentant negociar acords particulars a cada hospital, o a cada subsector. Després del referèndum a la UAB, el CAU posa  com exemple l’acord signat per CCOO i UGT al sector del lleure, on no hi ha afectacions legals (són treballadors del sector privat) i amb condicions de treball globalment molt pitjors que les nostres  (per si us interessa el teniu aquí).
4.- Durant els últims mesos, el CAU ha entrat en una deriva d’oposar-s’hi a totes les propostes dels altres sindicats, i d’anar incrementant els atacs  i les desqualificacions de tot tipus  (trobareu els darrers comunicats sobre el tema del conveni aquí) en un camí que només porta a la desmoralització dels treballadors i l’afebliment de l’acció unitària als comitès d’empresa. Els resultats de la consulta, fins i tot a les universitats on el CAU te la presidència del comitè (UB i UPC), els hauria de fer reflexionar que no és aquest el camí.
Ara hem pogut assegurar la pervivència del conveni, però haurem de continuar batallant dia a dia per poder fer front als atacs que continuem patint. Sigui com sigui des de CCOO insistirem en la unitat i la participació de tothom.
Salut i lluita!

Secció sindical de CCOO a la UAB

10 de juliol de 2013

9 de juliol de 2013

Un any de reforma laboral, entrevsita a @JoanCGallego

Joan Carles Gallego a l'entrevista del diumenge a TV3: Un any de reforma laboral


FotoJoan Carles Gallego, secretari general de CCOO de Catalunya, entrevistat Per Joan Carles Peris, a l'entrevista del diumenge de TV3, coincidint amb el primer aniversari de la reforma laboral del govern del PP.

http://www.tv3.cat/videos/4630511/Joan-Carles-Gallego-secretari-general-de-Comissions-Obreres

Escola d'Estiu 2013 de CCOO de Catalunya

Dies 10 i 11 de juliol del 2013 a la Torre Balldovina de Santa Coloma de Gramenet

Escola d'Estiu 2013 de CCOO de Catalunya


FotoCom cada any, la Secretaria de Formació Sindical, Estudis i Cultura de CCOO de Catalunya convoca l’Escola d’Estiu. En aquesta ocasió, tindrà lloc els dies 10 i 11 de juliol del 2013 a la Torre Balldovina de Sta. Coloma de Gramenet.

L’Escola pretén ser un espai obert per a l’aprenentatge, la reflexió i el debat, on podrem també compartir inquietuds, experiències i propostes. Estem vivint uns temps especialment difícils i complexos, i tant la seva caracterització com la mirada cap al futur han de ser necessàriament àmplies a fi d’abastar tots els aspectes que, de manera transversal, la conformen. És per això que, a banda de persones implicades en el dia a dia de la nostra acció sindical, comptarem també amb ponents externs del món universitari i empresarial, que ens poden aportar diferents punts de vista.

La temàtica que volem abordar l’hem integrat sota el títol: “Arguments, instruments i valors per fer front a la crisi”. Hi haurà ponències i taules rodones al voltant d’aquests conceptes, que incidiran en temes com les pensions, el finançament dels serveis públics i la situació de la negociació col·lectiva i de l’afiliació sindical. Qüestions, totes elles, que creiem que poden ser del vostre interès.

Com altres anys, participaran en l’Escola d’Estiu tant sindicalistes com persones del món acadèmic i de l’empresa. Volem seguir construint aliances socials, fer xarxa de solidaritat, continuar participant en les diverses plataformes que, com la de Prou Retallades o la ILP de la renda mínima garantida, ens permetin fer pinya amb tota la gent que és cada dia al carrer defensant els seus drets i el futur de les properes generacions.

Els destinataris d’aquesta edició de l’Escola són els membres del Comitè Confederal de CCOO de Catalunya i les persones amb responsabilitats sindicals a federacions, unions territorials i a la Comissió Executiva de CCOO de Catalunya, que, en funció de les temàtiques, seran proposats per les seves organitzacions de referència. Com a novetat per a aquest any 2013, i per fer l’Escola més oberta a la nostra afiliació, restarà oberta no només als quadres del sindicat, sinó també a les persones que vulguin participar-hi.

Feu clc per veure:
- programa de l’Escola d’Estiu 2013
- formulari d’inscripció a l'Escola d'Estiu 2013

8 de juliol de 2013

Educació i tendències de canvi @subirats9

Diari ARA- Article d’opinió: Educació i tendències de canvi
Joan Subirats

Educació és futur

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13