29 de desembre de 2010

DOGC / BOE

# DECRET 200/2010, de 27 de desembre, de creació, denominació i determinació de l'àmbit de competència dels departaments de l'Administració de la Generalitat de Catalunya.DOGC núm. 5785 - 29/12/2010
# RESOLUCIÓ EDU/4097/2010, de 21 de desembre, per la qual s'aproven les normes de preinscripció i matrícula en el nivell bàsic d'anglès dels ensenyaments d'idiomes a l'Institut Obert de Catalunya per al curs 2010-2011.DOGC núm. 5785 - 29/12/2010
# ORDRE IUE/608/2010, de 20 de desembre, per la qual es modifica l'Escola Universitària d'Infermeria, que es transforma en Facultat d'Infermeria, i s'implanten els estudis universitaris oficials de grau en infermeria a la Facultat d'Infermeria de la Universitat de Lleida.DOGC núm. 5785 - 29/12/2010
# DECRET 202/2010, de 27 de desembre, pel qual es nomenen la vicepresidenta del Govern, els consellers i conselleres dels departaments de la Generalitat de Catalunya i el secretari del Govern.DOGC núm. 5785 - 29/12/2010
# Universitat Autònoma de Barcelona RESOLUCIÓ de 26 de novembre de 2010, per la qual es convoca concurs públic per a l'accés a places d'agregat o agregada en règim de contracte laboral. DOGC núm. 5785 - 29/12/2010
# RESOLUCIÓ de 26 de novembre de 2010, per la qual es convoquen concursos d'accés a cossos de funcionaris docents universitaris. DOGC núm. 5785 - 29/12/2010
# Universitat Pompeu Fabra RESOLUCIÓ de 16 de desembre de 2010, per la qual es fa pública l'oferta parcial d'ocupació del personal laboral d'administració i serveis per a l'any 2010. DOGC núm. 5785 - 29/12/2010
# Universitat de Lleida RESOLUCIÓ de 10 de desembre de 2010, per la qual es modifica la relació de llocs de treball del personal d'administració i serveis publicada al DOGC núm. 5392, de 3 de juny de 2009. DOGC núm. 5785 - 29/12/2010

BOE

Corrección de errores del Real Decreto 860/2010, de 2 de julio, por el que se regulan las condiciones de formación inicial del profesorado de los centros privados para ejercer la docencia en las enseñanzas de educación secundaria obligatoria o de bachillerato. BOE 29/12/2010

Actualitat i Premsa 29 desembre de 2010

Propostes Teleformació '2011

1. Des de la Federación de Enseñanza estatal s'han planificat tot un seguit d'activitats formatives adreçades a treballadors/res en actiu de l'àmbit educatiu públic. El nostre territori només té reserva de places en les activitats de les següents entitats executores: Universidad de Cádiz, Universidad de Alicante, UNED, FEADEF, ISTAS.
2. Inscripcions (+)

Premsa 29 de desembre

1. Els pares rebutgen l'anul·lació de la 'setmana blanca' aquest curs. El Periódico
2. L'advocat de l'Estat nega a una família el monopoli de l'educació. El Periódico
3. El Pacte de Toledo ratifica avui les discrepàncies amb el Govern. El Periódico
4. “Detectem problemes avaluant la lectura” . AVUI
5. Quasi quatre mil alumnes reben classe a l'hospital. AVUI
6. Els 11 consellers de Mas prenen possessió aquest dimecres. Regió7.cat
7. El Pacto de Toledo vota hoy sus recomendaciones a la reforma de las pensiones. El País
8. Retrasar la jubilación a los 67 años bajará la pensión entre el 12% y el 15%. La Vanguardia
9. El abogado del Estado rechaza el monopolio de los padres en educación cívica. La Vanguardia

28 de desembre de 2010

Prioritats en matèria d'educació no universitària

23 de desembre de 2010

No busquis més: vota CCOO!

Candidatura de CCOO Ensenyament a Terres de Lleida

22 de desembre de 2010

premsa 22 de desembre 2010

Candidatura de CCOO a les EESS del 3-F, docents de Barcelona Consorci d'Educació

20 de desembre de 2010

19 de desembre de 2010

17 de desembre de 2010

actualitat

El MEC discrimina i perjudica els nous catedràtics


El MEC discrimina i perjudica els nous catedràtics

CCOO valorem que es produeix un greu perjudici i discriminació al professorat que ha accedit en els últims anys als cossos de catedràtics. Un dels requisits generals de participació que estableix l’ordre és que s’han de tenir 3 anys d’antiguitat com a funcionari de carrera en actiu en el cos docent des del que es participa. Aquest requisit, així formulat, discrimina i perjudica  el professorat que ha promocionat a catedràtic en els últims tres anys a Catalunya.

Aquesta discriminació no és nova. L’anterior convocatòria va deixar fora del concurs a molts professors i professores,  la majoria de Catalunya, que havien accedit als cossos de catedràtics, després d’anys esperant promocionar. Per tant, una vegada més,  perjudicats i discriminats respecte a la resta.

La Federació d’Ensenyament de CCOO ja va presentar un contenciós administratiu contra la resolució de convocatòria de l’any passat, que encara no s’ha resolt. I enguany CCOO tornem a presentar recurs contra la present Ordre.

CCOO valorem que:

 • No es pot perjudicar la promoció ni al professorat de secundària que ha accedit als cossos de catedràtics.
 • El Reial Decret que regula el Concurs de Trasllats ha deixat clar, com ho fa també la mateixa convocatòria a les vacants a l’exterior, que les places  ofertes són les mateixes pels cossos de secundària i de catedràtics.  
 • A la convocatòria de l’últim concurs de trasllats han pogut participar els que han accedit a càtedres,  amb el reconeixement dels mèrits corresponents  com a catedràtics (5 punts),  i tenint en compte també l’antiguitat del cos de secundària de procedència. No podia de ser de cap altra manera. 
 • ·En canvi, la interpretació que fa el MEC és contrària a la norma i perjudica greument la promoció docent a càtedres. CCOO considerem que ser catedràtic és un mèrit, i en cap moment no ha de ser un impediment,  com està aplicant-se en aquesta Ordre.
Tot i que CCOO presenta el  corresponent  recurs, totes les persones interessades i afectades han de presentar en el plaç d’un mes el seu propi recurs. A tal efecte, els serveis jurídics de la FE de CCOO  disposarem en breu del model de recurs. 

Les persones afiliades, i tot el professorat  afectat, han de contactar urgentment amb CCOO per informar-los. Com podeu contactar amb CCOO?

15 de desembre de 2010

CCOO s’oposa al decret de la direcció dels centres educatius

Premsa 15 de desembreManifestació 15-D: Manteniment i millora de MUFACE

NO al decret de direccions. PER UNA GESTIÓ DEMOCRÀTICA·   Rebutgem que el decret permeti organitzacions escolars verticals. És un pas enrere pel que fa a la participació del  professorat i de la comunitat educativa sobre la gestió  pedagògica, organitzativa i econòmica dels centres, dificultant el treball en equip i la implicació en la feina educativa la qual, bàsicament, és una tasca col·lectiva.
·   Estem en contra de la creació de la “condició de directiu professional”.

Considerem inadmissible la coexistència de dos tipus de direccions que poden estar realitzant les mateixes tasques en centres d’igual complexitat i dificultat, rebent honoraris i reconeixement professional diferents.

Estem en desacord que el personal directiu professional sigui un alt directiu administratiu especialitzat en la gestió de recursos humans, en detriment de la seva tasca pedagògica.

·   Manifestem la nostra oposició a què el departament delegui gran part de la gestió de personal en les direccions dels centres públics perquè produeix indefensió:

El director/directora és considerat autoritat pública, amb presumpció de veracitat en els seus informes, de manera que en cas de conflicte jurídic, la càrrega de la prova recau sobre la persona treballadora.

Confereix a la direcció la potestat d'ampliar horaris i funcions, d'intervenir discrecionalment en la provisió de personal, en els complements retributius de coordinació i li dóna la facultat de sancionar disciplinàriament. És a dir, es podria produir una modificació de les condicions de treball del professorat desigual entre els centres, la qual cosa suposaria, de facto, eliminar la negociació col·lectiva sobre importants aspectes de les condicions laborals.

·   Considerem excessiva l’acumulació de funcions sobre la direcció, funcions que requereixen d’una dedicació i disponibilitat desproporcionades que superen qualsevol dedicació laboral raonable.

·   Denunciem que el Departament d’Educació amb aquest decret pretén desprendre’s de responsabilitats com a titular dels centres públics.

Per això, EXIGIM al nou govern 

 • La retirada del decret de direccions
 • La negociació d’un nou decret de gestió dels centres públics que fonamenti organitzacions
  democràtiques i eficients, amb normes i responsabilitats clares, i que millori les condicions laborals del professorati de la pròpia direcció.
 • La negociació dels models i els instruments de formació, recerca i innovació educatives, tant
  per a la gestió i organització dels centres, com per a l'exercici de la docència.

CCOO   USTEC·STEs     ASPEPC-SPS   FETE-UGT


És important que totes i tots manifestem el nostre rebuig i per això us convidem a signar el manifest a: 

14 de desembre de 2010

DOGC / BOE

 1. RESOLUCIÓ
  EDU/3927/2010, de 30 de novembre, per la qual es resol el concurs
  públic per a la concessió de subvencions per al finançament d'activitats
  complementàries de l'alumnat amb necessitats educatives específiques. DOGC núm. 5774 - 14/12/2010
 2. RESOLUCIÓ
  de 2 de desembre de 2010, de provisió de les places de personal
  acadèmic -lector- en règim de contractació laboral per al curs 2010-2011
  (convocatòria núm. 5/2010). DOGC núm. 5774 - 14/12/2010
 3. Universitat
  Pompeu Fabra RESOLUCIÓ de 29 de novembre de 2010, pel qual es fa
  pública la convocatòria d'oposició per a l'ingrés a l'escala
  administrativa de funcionaris DOGC núm. 5774 - 14/12/2010
 4. Resolución
  de 19 de noviembre de 2010, de la Secretaría del Consejo de
  Universidades, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de
  Universidades por el que se exime a diversos doctores de los requisitos
  establecidos en el artículo 60 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de
  diciembre, de Universidades, para participar en las pruebas de
  acreditación nacional para el Cuerpo de Catedráticos de Universidad.
  BOE-A-2010-19252, 14/12/2010
 5. Orden
  EDU/3213/2010, de 19 de noviembre, por la que se publican las
  relaciones de beneficiarios de ayudas para cursos de lengua inglesa,
  durante el verano de 2010, destinadas a jóvenes de entre 16 y 30 años.
  BOE-A-2010-19257, 14/12/2010
 6. Resolución
  de 26 de noviembre de 2010, de la Secretaría de Estado de Educación y
  Formación Profesional, por la que se conceden premios a materiales
  educativos en soporte electrónico, aptos para uso y difusión en
  Internet. BOE-A-2010-19259, 14/12/2010

Jubilació als 67?, ni de conya!. No a l’extinció del règim de classes passives. Pel manteniment i millora de MUFACE

La mobilització continua: Contra la retallada de drets socials i laborals.
Jubilació als 67?, ni de conya!. No a l’extinció del règim de classes passives. Pel manteniment i millora de MUFACE
· La política econòmica i social que el Govern va començar a aplicar a partir del juny 2010 va ser objecte del més absolut rebuig per part del conjunt dels treballadors i treballadores:

· Contra la retallada de salaris als empleats públics· Contra la reforma laboral que ha fet l‘acomiadament més fàcil i barat, que ha institucionalitzat la temporalitat injustificada, que privatitza la intermediació laboral, que debilita la funció de la negociació, ... · Contra les retallades socials: congelació de les pensions, retirada d'ajuts a l'atenció a la dependència· Contra la retirada d’inversió pública que havia d’estimular l'activitat econòmica i generar ocupació
 
· El passat 3 de desembre el Govern va aprovar noves mesures antisocials i antilaborals:
· Desapareix el règim de classes passives, i per tant, les persones que accediran en el futur a la funció pública quedaran integrades en el règim general de la SS.
· S’elimina l’ajut de 426 ? per als aturats sense protecció i amb càrregues familiars (al voltant de 700.000 persones).
· S’aprova la rebaixa dels impostos de societats a les petites i mitjanes empreses.
· Es privatitzen serveis que tenen beneficis: AENA (aeroports) i el 30% de les loteries i apostes de l’Estat.
· El mateix dia el Govern va donar a conèixer que el proper 28 de gener té previst aprovar en Consell de Ministres les propostes per a la reforma del sistema públic de pensions, allargant l'edat de jubilació dels 65 als 67 anys.
· Fins que el Govern no modifiqui l'orientació de la política econòmica, es restableixin els drets laborals i socials suprimits, es recuperi el poder adquisitiu dels salaris i es doni marxa enrere als intents d'allargar l'edat de jubilació, el conflicte social romandrà obert.
CCOO fem una crida a continuar les mobilitzacions:
· NO a l’ampliació de l’edat de jubilació fins als 67 anys.
·  Pel manteniment de la jubilació anticipada LOE.
· NO a la desaparació del règim de classes passives. Pel manteniment i millora de MUFACE.
· NO a les retallades salarials. Per la recuperació del poder adquisitiu perdut.
· Pel manteniment de l’oferta pública d’oposicions pactades.
· NO a la privatització dels serveis públics.
Dimecres 15 desembre:

A les 11:00  els delegats i delegades ens concentrem a Barcelona, davant MUFACE... (Passeig de Gràcia, cantonada València- metro Passeig de Gràcia)... 

A les 13:00, concentració a la Plaça Sant Jaume...
Dissabte 18 de desembre, a les 17:00, manifestació a Barcelona, Plaça Universitat.

OCTAVETA: http://www.ccoo.cat/pdf_documents/la_mobilitzacio_continua.pdf


Ni resignació ni renúncia. Els drets es defensen o es perden.

CONTRA LA RETALLADA DE DRETS LABORALS i SOCIALS.  Si no els aturem, ells no s'aturaran!

No a la supressió del règim de classes passives. Pel manteniment i millora de MUFACE

NO a l’extinció de classes passives.
Pel manteniment i millora de MUFACE.
No a retallada de drets socials.
15-D i 18-D: continuen les mobilitzacions 

Bloc amb tota la info: en defensa de MUFACE. Recollida de signatures pel manteniment de MUFACE i en contra de la supressió del règim de classes passives


·       CCOO rebutgem  enèrgicament la decisió del Govern de declarar l'extinció de classes passives i de MUFACE
·       El proper dia 15 s'organitzaran concentracions de protesta a tot l'EstatLa Federació d’ensenyament de CCOO expressem  el nostre radical rebuig a la mesura anunciada aquest matí al Congrés dels Diputats pel president del Govern, José Luis Rodríguez Zapatero, per la qual es preveu l'extinció del règim de classes passives i la Mutualitat de Funcionaris de l'Administració Civil de l'Estat (MUFACE).  Això suposaria que els nous funcionaris s'integrarien en el Règim General de la Seguretat Social.  La mesura s'inscriu en un paquet d'altres encaminades a la progressiva privatització de serveis públics i a l'agressió permanent contra les condicions laborals i socials dels empleats públics.

En carregar contra els funcionaris, el Govern persisteix en la seva política erràtica i descoordinada.  No content amb les retallades salarials, ara vol acabar amb un sistema de protecció social més adaptat a les característiques i realitats dels funcionaris públics que el Règim General de la Seguretat Social. És absurd pensar que la modificació del règim de Seguretat Social dels funcionaris contribueixi a calmar els mercats.

Seguint amb la tradició d'imposició de les polítiques de retallades, el Govern no s'ha dignat a negociar aquest tema amb els representants dels afectats, vulnerant així l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, norma amb rang de llei.

Des que van començar a implantar els primers retalls salarials el passat mes de maig,  CCOO ens hem mobilitzat per exigir el manteniment d'altres drets, entre ells el del sistema de Seguretat Social propi dels funcionaris, a favor del qual ens concentrem al llarg de novembre davant les direccions provincials de MUFACE.

Per això la Federació  d'Ensenyament de CCOO fem una crida a tot el professorat a i a la resta de sindicats a participar en les mobilitzacions, ja convocades, del proper dia 15 de desembre, pel manteniment del règim de classes passives i MUFACE i en totes aquelles que convocarem unitàriament en un futur pròxim si el Govern persisteix en el seu plantejament de retallada  de drets.
fa_mal_muface_petit.jpgcrisi_desembre_2010_petit.jpg

13 de desembre de 2010

Una nova producció del grup de teatre de CCOO del V. Occidental (ATRESSÍ)

 1. El grup de teatre de CCOO del Vallès Occidental, ATRESSÍ, presenta l'obra La casa de Bernarda Alba, de Federico García Lorca.
 2. Ens agradaria molt poder comptar amb la vostra presència.
 3. Presentació (+)
 4. Díptic (+)
 5. Cartell (+)


CCOO s’oposa al decret de la direcció dels centres educatius