30 de juliol de 2009

Llei d’educació de Catalunya

El DOGC, BOE

 1. ORDRE EDU/362/2009, de 17 de juliol, del procediment per completar els ensenyaments de formació professional que s'extingeixen, de la Llei orgànica 1/1990, de 3 d'octubre, d'ordenació general del sistema educatiu. DOGC núm. 5431 - 29/07/2009
 2. RESOLUCIÓ EDU/2146/2009, de 20 de juliol, per la qual es crea el programa experimental d'homologació d'empreses per dur a terme la formació pràctica en centres de treball. DOGC núm. 5431 - 29/07/2009
 3. RESOLUCIÓ IUE/2144/2009, de 21 de juliol, per la qual es dóna publicitat al procediment per a l'emissió de l'acreditació de recerca, d'acord amb la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'universitats de Catalunya. DOGC núm. 5431 - 29/07/2009
 4. RESOLUCIÓ IUE/2145/2009, de 21 de juliol, per la qual es dóna publicitat al procediment per a l'emissió de l'acreditació de recerca avançada, d'acord amb la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'universitats de Catalunya. DOGC núm. 5431 - 29/07/2009
 5. RESOLUCIÓ EDU/2127/2009, de 2 de juliol, per la qual es resolen les sol•licituds de centres privats per acollir-se al règim de concerts educatius per als ensenyaments postobligatoris. DOGC núm. 5430 - 28/07/2009
 6. RESOLUCIÓ EDU/2133/2009, de 20 de juliol, de la simultaneïtat dels estudis d'educació secundària obligatòria i de batxillerat amb els estudis de música impartits per l'Aula de Música Tradicional i Popular del Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació.DOGC núm. 5430 - 28/07/2009
 7. RESOLUCIÓ EDU/2121/2009, de 21 de juliol, de modificació de la Resolució EDU/530/2009, de 26 de febrer, de convocatòria de proves per a la provisió de places de funcionaris docents.DOGC núm. 5429 - 27/07/2009
 8. RESOLUCIÓ EDU/2078/2009, de 10 de juliol, per la qual s'autoritzen cicles de formació professional inicial a diversos centres docents privats . DOGC núm. 5427 - 23/07/2009
 9. RESOLUCIÓ EDU/2076/2009, de 13 de juliol, per la qual s'integra l'aula pública de formació d'adults Abat Oliba, de Cornellà de Llobregat, en el centre públic de formació d'adults Flora Tristán, de Cornellà de Llobregat. DOGC núm. 5427 - 23/07/2009
 10. RESOLUCIÓ EDU/2077/2009, de 15 de juliol, per la qual s'implanten i se suprimeixen cicles formatius de formació professional de grau mitjà o de grau superior en diversos centres docents públics. DOGC núm. 5427 - 23/07/2009
 11. RESOLUCIÓ EDU/2075/2009, de 16 de juliol, per la qual es convoquen les proves d'accés als ensenyaments de grau superior de música del centre autoritzat de grau superior de música Taller de Músics, de Barcelona, per al curs 2009-2010. DOGC núm. 5427 - 23/07/2009
 12. Universitat Pompeu Fabra RESOLUCIÓ de 29 de juny de 2009, per la qual es convoca concurs per a la provisió d'una plaça de cossos docents universitaris. DOGC núm. 5427 - 23/07/2009
 13. RESOLUCIÓ de 9 de juliol de 2009, de convocatòria de concurs públic per a la provisió de places de personal acadèmic -lector, en règim de contractació laboral per al curs 2009-2010 (convocatòria núm. 5/2009). DOGC núm. 5427 - 23/07/2009
 14. RESOLUCIÓ de 9 de juliol de 2009, de convocatòria de concurs públic per a la provisió de places de personal acadèmic contractat -catedràtic i professor agregat-, en règim de contractació laboral per al curs 2009-2010 (convocatòria núm. 4/2009). DOGC núm. 5427 - 23/07/2009
 15. Universitat Pompeu Fabra RESOLUCIÓ de 6 de juliol de 2009, per la qual es fa pública la creació i modificació de fitxers que contenen dades de caràcter personal. DOGC núm. 5426 - 22/07/2009
 16. Servei d'Ocupació de Catalunya EDICTE de 6 de juliol de 2009, de notificació de requeriments de documentació de justificació de subvencions atorgades al programa d'I+O l'any 2007. DOGC núm. 5426 - 22/07/2009
 17. RESOLUCIÓ EDU/2045/2009, de 10 de juliol, per la qual se suprimeix el règim nocturn dels ensenyaments de batxillerat en diversos centres docents públics. DOGC núm. 5425 - 21/07/2009
 18. Resolución de 30 de junio de 2009, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 12 de junio de 2009, por el que se formalizan los criterios de distribución, así como la distribución resultante, para el año 2009, del crédito para la financiación de la gratuidad del segundo ciclo de educación infantil aprobados por la Conferencia Sectorial de Educación. BOE 30.07.09
 19. Resolución de 26 de junio de 2009, de la Universidad Politécnica de Cataluña, por la que se convoca concurso de acceso a plaza de cuerpos docentes universitarios. BOE 30.07.09
 20. Resolución de 18 de junio de 2009, de la Dirección General de Política Universitaria, por la que se autoriza la prolongación de estancias concedidas por Resolución de 30 de julio de 2008, de la Secretaría de Estado de Universidades, por la que se adjudican ayudas de la modalidad A del subprograma de estancias de movilidad de profesores e investigadores en centros extranjeros de enseñanza superior e investigación. BOE 29.07.09
 21. Designaciones * Orden TIN/2043/2009, de 22 de julio, por la que se designan representantes de las Organizaciones Empresariales y Sindicales en la Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos. BOE 29.07.09
 22. Resolución de 3 de julio de 2009, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional, por la que se convocan los Premios Extraordinarios de Bachillerato correspondientes al curso 2008-2009. BOE 23.07.09
 23. Resolución de 6 de julio de 2009, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional, por la que se resuelve y se publica la relación de los grupos de teatro clásico grecolatino premiados durante el curso escolar 2008-2009. BOE 23.07.09


UNIVERSITAT

Accés al cos docent de la Universitat Politècnica de Catalunya Resolución


Resolución de 26 de junio de 2009, de la Universidad Politécnica de Cataluña, por la que se convoca concurso de acceso a plaza de cuerpos docentes universitario(+)

Ajudes a la modalitat A del subprograma d'ajudes per a professors i investigadors a l'estranger

Consulta la resolució (+)
9 de juliol de 2009

Recull de premsa

8 de juliol de 2009

El dia a dia de les OPOSICIONS

 1. Una vegada finalitzes la fase d'oposició... Tot el que cal saber..
 2. Estem en la recta final de les oposicions... Hem preparat aquesta informació que esperem sigui d'utilitat... Fase de concurs. Al·legació de mèrits davant el tribunal. La qualificació de la fase de concurs s'aplicarà únicament als aspirants que hagin superat la fase d'oposició (+)
 3. VERSIÓ IMPRIMIR (PDF)
 4. CONSULTA DE DADES, RESULTATS, CONVOCATS,...(+)
 5. Procediment d'ingrés:
 6. Sol·licitud de valoració de documents per a la realització de proves per a la provisió de places de funcionaris docents corresponent al procediment d'ingrés
 7. Full d'autobaremació de mèrits corresponent al procediment d'ingrés
 8. Full a formalitzar pel tribunal corresponent al procediment d'ingrés
 9. Procediment d'accés:
 10. Sol·licitud de valoració de documents per a la realització de proves per a la provisió de places de funcionaris docents corresponent als procediments d'accés
 11. Full d'autobaremació de mèrits corresponent als procediments d'accés
 12. Full a formalitzar pel tribunal corresponent als procediments d'accés
 13. web del Departament
 14. Llista definitiva d'aspirants admesos i exclosos (+)
 15. Criteris de correcció opos 2009
 16. Formació que tenim enregistrada al departament
 17. Web Departament
 18. Inscrits a les opos (per especialitats i SSTT)
 19. Tribunals primària i secundària . DOGC núm. 5395 - 08/06/2009
 20. TRIBUNALS: Llista dels vocals dels tribunals d'oposicions
 21. TERMINIS PER DEMANAR PLAÇA EL PROPER ANY :
 22. Opositors seleccionats 2009 del 15 al 20 de juliol
 23. ACCÉS A LA SOL·LICITUD DE DESTINACIÓ PEL PROPER CURS (+)
 24. Més info (Web departament).
 25. Mapa de centres de Catalunya


Reducció fracàs escolar i millora de la FP

 1. Davant les declaracions del President Montilla a la presentació de la Memòria econòmica de la Cambra de Comerç,
 2. CCOO DE CATALUNYA RECORDA QUE LA REDUCCIÓ DEL FRACÀS ESCOLAR I LA MILLORA DE LA FP COMENÇA PER ATENDRE LA DEMANDA DE PLACES (+ informació)


7 de juliol de 2009

El dia a dia de les OPOSICIONS

 1. Una vegada finalitzes la fase d'oposició... Tot el que cal saber..
 2. Estem en la recta final de les oposicions... Hem preparat aquesta informació que esperem sigui d'utilitat... Fase de concurs. Al·legació de mèrits davant el tribunal. La qualificació de la fase de concurs s'aplicarà únicament als aspirants que hagin superat la fase d'oposició (+)
 3. VERSIÓ IMPRIMIR (PDF)
 4. CONSULTA DE DADES, RESULTATS, CONVOCATS,...(+)
 5. Procediment d'ingrés:
 6. Sol·licitud de valoració de documents per a la realització de proves per a la provisió de places de funcionaris docents corresponent al procediment d'ingrés
 7. Full d'autobaremació de mèrits corresponent al procediment d'ingrés
 8. Full a formalitzar pel tribunal corresponent al procediment d'ingrés
 9. Procediment d'accés:
 10. Sol·licitud de valoració de documents per a la realització de proves per a la provisió de places de funcionaris docents corresponent als procediments d'accés
 11. Full d'autobaremació de mèrits corresponent als procediments d'accés
 12. Full a formalitzar pel tribunal corresponent als procediments d'accés
 13. web del Departament
 14. Llista definitiva d'aspirants admesos i exclosos (+)
 15. Criteris de correcció opos 2009
 16. Formació que tenim enregistrada al departament
 17. Web Departament
 18. Inscrits a les opos (per especialitats i SSTT)
 19. Tribunals primària i secundària . DOGC núm. 5395 - 08/06/2009
 20. TRIBUNALS: Llista dels vocals dels tribunals d'oposicions
 21. TERMINIS PER DEMANAR PLAÇA EL PROPER ANY :
 22. Opositors seleccionats 2009 del 15 al 20 de juliol
 23. ACCÉS A LA SOL·LICITUD DE DESTINACIÓ PEL PROPER CURS (+)
 24. Més info (Web departament).
 25. Mapa de centres de Catalunya


El Parlament aprova la Llei d’educació de Catalunya. Valoració de CCOO

 1. CCOO valora la LEC:
 2. Decepció de CCOO davant la manca de valentia política per establir un servei públic d’educació de Catalunya que aplegui en els mateixos drets i obligacions a tots els centres públics i concertats de Catalunya (+)
 3. La llei aprovada estableix garanties de condicions pels titulars dels centres concertats i crea inestabilitat al sistema públic (+)
 4. Reclamem l’inici de negociacions per l’estatut dels professionals de l’educació (+)
 5. CCOO denuncia la retallada de plantilles:
 6. CCOO ha realitzat una enquesta a 660 centres públics de Catalunya. El 60% dels centres ha sofert alguna reducció en la plantilla. (+)
 7. CCOO denuncia la retallada de plantilla als centres educatius de Catalunya, el dèficit en l’oferta de cicles formatius i la supressió del batxillerat nocturn (+)
 8. Valoració de CCOO: la LEC no soluciona els problemes reals de l'escola
 9. CCOO analitza els problemes reals de l’escola a Catalunya però no creu que la LEC doni resposta ni solució
 10. Els resultats reclamen una resposta clara en inversió tant d’equipaments com de recursos, així com també de millora del sistema i la seva gestió.
 11. Concentració davant del Parlament l'1 de juliol de 2009 (+)
 12. El Parlament aprova la Llei d’educació de Catalunya >> web Departament
 13. Projecte de LLei d'Educació. Transcripció de le sessió plenària (+) [PDF 1,1 MB]. Font: Parlament de Catalunya
 14. Com valora la LEC la comunitat educativa?>> TV3.cat
 15. Què diu la llei? >> TV3.cat
 16. AJEC, FAPAC, FAPAES, MRP, CCOO i UGT anuncien el compromís conjunt de fer un seguiment del desplegament de la LEC per tal d’incidir al màxim >>+ info
 17. Aprovada la llei d'Educació al Parlament >> TV3.cat
 18. "Amb la llei de l'educació es diu adéu al maig del 68" >> TV3 .cat
 19. La LEC (Dictamen al Parlament)
 20. Dictamen Consell Consultiu


Recull de premsa

3 de juliol de 2009

El Parlament aprova la Llei d’educació de Catalunya. Valoració de CCOO

 1. Valoració de CCOO aprovació LEC:
 2. Decepció de CCOO davant la manca de valentia política per establir un servei públic d’educació de Catalunya que aplegui en els mateixos drets i obligacions a tots els centres públics i concertats de Catalunya (+)
 3. La llei aprovada estableix garanties de condicions pels titulars dels centres concertats i crea inestabilitat al sistema públic (+)
 4. Reclamem l’inici de negociacions per l’estatut dels professionals de l’educació (+)
 5. Valoració de CCOO retall de plantilles:
 6. CCOO ha realitzat una enquesta a 660 centres públics de Catalunya. El 60% dels centres ha sofert alguna reducció en la plantilla. (+)
 7. CCOO denuncia la retallada de plantilla als centres educatius de Catalunya i el dèficit en l’oferta de cicles formatius (curs 2009/2010) (+)
 8. Valoració de CCOO problemes reals de l'escola de Catalunya:
 9. CCOO analitza els problemes reals de l’escola a Catalunya però no creu que la LEC doni resposta ni solució
 10. Els resultats reclamen una resposta clara en inversió tant d’equipaments com de recursos, així com també de millora del sistema i la seva gestió.
 11. Concentració davant del Parlament l'1 de juliol de 2009 (+)
 12. El Parlament aprova la Llei d’educació de Catalunya >> web Departament
 13. Com valora la LEC la comunitat educativa?>> TV3.cat
 14. Què diu la llei? >> TV3.cat
 15. AJEC, FAPAC, FAPAES, MRP, CCOO i UGT anuncien el compromís conjunt de fer un seguiment del desplegament de la LEC per tal d’incidir al màxim >>+ info
 16. Aprovada la llei d'Educació al Parlament >> TV3.cat
 17. "Amb la llei de l'educació es diu adéu al maig del 68" >> TV3 .cat
 18. La LEC (Dictamen al Parlament)
 19. Dictamen Consell Consultiu


Criteris elaboració de plantilles PRI i SEC. Com queda la plantilla al teu centre?

Recull de premsa

Enllaços a premsa digital

 1. Recull d'enllaços a diaris i premsa digital
 2. Buscador de notícies en català
 3. Enllaç a tota la premsa digital (Espanya. Europa)

Recull de premsa a nivell estatal de la FE-CCOO

 1. Recull de premsa de 3/07/09
 2. Recull de premsa de 2/07/09
 3. Recull de premsa de 1/07/09
 4. Recull de premsa de 30/06/09

Premsa juliol

 1. El Parlament aprueba la ley de Educación con el 80% de los votos y el apoyo de CiU. El País
 2. Sindicatos y familias ponen de manifiesto sus discrepancias. El País
 3. Las aulas se llenan con los que huyen del paro. El País
 4. EDITORIAL: 'Una llei bàsica i singular'. El Periódico
 5. CiU, PSC i ERC ratifiquen una llei d’educació immune al vaivé polític . El Periódico
 6. La norma preveu que els centres educatius dissenyin els seus projectes formatius a la carta. El Periódico
 7. La diversitat d’arguments per al 'no'. El Periódico
 8. Carta oberta del Conseller Maragall: 'Un gran repte educatiu'. El Periódico
 9. L'educació catalana del futur. El Punt
 10. La llei d'educació, aprovada amb els vots de CiU, PSC i ERC. AVUI
 11. Una llei de llarg recorregut. El Punt
 12. El PSC, CiU i ERC aproven la primera llei d'educació catalana amb crítiques a ICV. El Punt

 13. "Amb la llei de l'educació es diu adéu al maig del 68" TV3.cat
 14. Montilla i Mas exhibeixen avui la unitat en la llei d'educació. El Periódico
 15. Montilla i Mas segellaran avui el pacte sobre la LEC . AVUI
 16. Montilla i Mas es reuneixen per escenificar l'acord que permetrà aprovar la LEC.3cat24cat
 17. El Parlament aprova avui la primera llei educativa de la història de Catalunya. Vilaweb
 18. Montilla i Mas escenifiquen el consens entorn de la LEC. Catalunyapress
 19. Montilla i Mas acordaran d'aprovar avui la llei d'educació. Vilaweb

 20. El Parlament aprova avui la polèmica Llei d'Educació. Directe.cat

Notícies al web del Departament

 1. El Parlament aprova la Llei d’educació de Catalunya. (01.07.2009)
 2. Borsa de treball de personal docent interí. Llista de substituts als quals es prorroga el nomenament durant el mes de juliol (01.07.2009)
 3. Borsa de treball de personal docent interí. Termini per fer la sol·licitud d'admissió: del 22 de juny al 28 de juliol de 2009 (01.07.2009)
 4. Beques i ajuts a l'estudi de caràcter general i de mobilitat. Curs 2009-2010. Termini per presentar la sol·licitud: del 21 de juny al 30 de setembre (30.06.2009)
 5. Organització i funcionament dels centres. Curs 2009-2010 (26.06.2009)


El DOGC, BOE... d'avui

2 de juliol de 2009

Recull de premsa

Selecció de premsa a nivell estatal de la FE-CCOO

 1. Recull d'enllaços a diaris i premsa digital
 2. Buscador de notícies en català
 3. Enllaç a tota la premsa digital (Espanya. Europa)
 4. Recull de premsa de 2/07/09
 5. Recull de premsa de 1/07/09
 6. Recull de premsa de 30/06/09
 7. Recull de premsa de 29/06/09

Premsa juliol

 1. El Parlament aprueba la ley de Educación con el 80% de los votos y el apoyo de CiU. El País
 2. Sindicatos y familias ponen de manifiesto sus discrepancias. El País
 3. Las aulas se llenan con los que huyen del paro. El País
 4. EDITORIAL: 'Una llei bàsica i singular'. El Periódico
 5. CiU, PSC i ERC ratifiquen una llei d’educació immune al vaivé polític . El Periódico
 6. La norma preveu que els centres educatius dissenyin els seus projectes formatius a la carta. El Periódico
 7. La diversitat d’arguments per al 'no'. El Periódico
 8. Carta oberta del Conseller Maragall: 'Un gran repte educatiu'. El Periódico
 9. L'educació catalana del futur. El Punt
 10. La llei d'educació, aprovada amb els vots de CiU, PSC i ERC. AVUI
 11. Una llei de llarg recorregut. El Punt
 12. El PSC, CiU i ERC aproven la primera llei d'educació catalana amb crítiques a ICV. El Punt

 13. "Amb la llei de l'educació es diu adéu al maig del 68" TV3.cat
 14. Montilla i Mas exhibeixen avui la unitat en la llei d'educació. El Periódico
 15. Montilla i Mas segellaran avui el pacte sobre la LEC . AVUI
 16. Montilla i Mas es reuneixen per escenificar l'acord que permetrà aprovar la LEC.3cat24cat
 17. El Parlament aprova avui la primera llei educativa de la història de Catalunya. Vilaweb
 18. Montilla i Mas escenifiquen el consens entorn de la LEC. Catalunyapress
 19. Montilla i Mas acordaran d'aprovar avui la llei d'educació. Vilaweb

 20. El Parlament aprova avui la polèmica Llei d'Educació. Directe.cat

Notícies al web del Departament

 1. El Parlament aprova la Llei d’educació de Catalunya. (01.07.2009)
 2. Borsa de treball de personal docent interí. Llista de substituts als quals es prorroga el nomenament durant el mes de juliol (01.07.2009)
 3. Borsa de treball de personal docent interí. Termini per fer la sol·licitud d'admissió: del 22 de juny al 28 de juliol de 2009 (01.07.2009)
 4. Beques i ajuts a l'estudi de caràcter general i de mobilitat. Curs 2009-2010. Termini per presentar la sol·licitud: del 21 de juny al 30 de setembre (30.06.2009)
 5. Organització i funcionament dels centres. Curs 2009-2010 (26.06.2009)
 6. El pla "Qualifica't" formarà 6.000 persones que estan en atur. El pla permetrà validar l’experiència laboral adquirida(26.06.2009)