30 de setembre de 2011

El conflicte del Suport Educatiu Personalitzat


El Departament està obligant a canviar els horaris amb el curs començat

El Departament havia garantit respectar les decisions organitzatives dels centres pel que fa a l’organització del SEP.

El Departament d’Ensenyament està fent una gestió inacceptable de la implantació del nou Suport Educatiu Personalitzat (SEP). La retirada de la sisena hora i la seva substitució en la majoria de centres pel SEP s’ha fet precipitadament i a través de fins a 5 instruccions contradictòries. En aquest moment la inspecció està passant pels centres obligant a què una part del SEP es realitzi obligatòriament en horari postlectiu, tot i que, almenys fins a finals de juny, les seves pròpies orientacions tan escrites com verbals autoritzaven altres modalitats.

Els sindicats vam demanar i obtenir garanties de respecte a les diferents opcions que van fer els centres.
Els sindicats de la Mesa Sectorial d’Ensenyament, en vista de les contradiccions escrites, i les diferents interpretacions orals que s’estaven fent en diferents Serveis Territorials, vam demanar una reunió extraordinària de la Mesa amb la directora general de primària. Uns dels objectius va ser solucionar el conflicte del SEP, creat per unes “orientacions” que van desorientar totalment als docents, equips directius i Inspecció. Aquesta reunió es va produir el dia 29 de juny. Vam demanar explicacions i vam exigir que es respectessin les opcions que s’havien donat als centres, i que aquells centres que volguessin programar tot el reforç dins l’horari lectiu ho poguessin fer. La Directora General va garantir que en aquest curs, el Departament permetria qualsevol combinació entre les dues modalitats, incloent-hi que tot el reforç s’impartís en horari lectiu i amb la presència de més d’un mestre a l’aula ordinària.

L’ ACTA que no arriba
CCOO continua exigint l’Acta de la Mesa sectorial del 29 de juny, A aquesta han de constar les garanties que la Directora General va donar de respectar les decisions dels centres ja que es tractaven d’orientacions, les quals a més a més possibiliten diferents models organitzatius.

CCOO dóna suport als centres
La inspecció educativa està passant pels centres que han optat per programar tot el reforç dins l’horari lectiu i els requereix, fins i tot per escrit, que hores d’ara canviïn la seva organització i tots els horaris del centre, perquè un percentatge del reforç es faci en horari postlectiu.
CCOO considera que el Departament ha fet una gestió inacceptable de la implantació d’aquest nou recurs, i que ha de respectar la decisió dels centres. Fer-los canviar ara suposa una falta de respecte al treball dels equips docents i directius, i fer-los doblar la feina.
CCOO es posa a disposició dels centres per recolzar la seva posició i treballar conjuntament.

El Departament ha abandonat l’escola inclusiva?

La comprensivitat a l’ensenyament obligatori és un precepte que ha guiat l’acció educativa a Espanya des de la LOGSE, i que va evolucionar cap a la inclusivitat a partir de la LOE i la LEC, ambdues vigents.
L’opció del Departament per traslladar a l’horari postlectiu el suport a l’alumnat amb més dificultats, suposa abandonar aquest precepte? Si és així, s’obre un debat que no es pot saldar amb un joc d’orientacions confuses i contradictòries i amb una imposició “de facto” als centres a través de l’ordre de calendari. Si el Departament pensa que cal abandonar la comprensivitat i la inclusió educativa ho ha de dir amb claredat i promoure les modificacions legislatives pertinents, al Parlament i davant el conjunt de la societat. És una opció ideològica tan profunda i de conseqüències tan importants que no es pot fer sense debat públic.


En pocs dies, el Departament redacta fins a 5 instruccions contradictòries

Document de 31 de maig, signat per la directora general de primària: Orientacions per a l’organització dels centres en la gestió dels recursos per al suport escolar personalitzat a l’educació infantil i primària


2) Modalitats d’ús del recursEs contemplen dues modalitats bàsiques d’intervenció.

a)     L’ampliació de l’horari d’atenció a l’alumnat amb suport escolar personalitzat per l’alumnat de Primària.


b)    La intervenció de més d’un mestre dins l’aula per afavorir el seguiment de tot l’alumnat.

 
Document: Ordre ENS/102/2011, d’1 de juny, per la qual s’estableix el calendari escolar dels cursos 2011-2012 per als centres educatius no universitaris de Catalunya. DOGC 6-6-2011

4.3 En els centres públics de titularitat del Departament d’Ensenyament es programaran, d’acord amb la dotació de recursos assignada i en horari escolar no lectiu, unes hores de suport personalitzat, per aquells alumnes que ho requereixin i segons els criteris establerts pel Departament.


Document :
Orientacions per a la concreció de l’organització del Suport Escolar personalitzat 

-       Decidir les hores que es dedicaran a cada modalitat atenent a les característiques i necessitats de l’alumnat que rebrà el SEP.

o    Dos mestres a l’aula.

o    Ampliació horària per a l’alumnat de Primària.
“Document definitiu”, del 14 de juny
Orientacions per a l’organització dels centres en la gestió dels recursos per al suport escolar personalitzat a l’educació infantil i primària

Diversos models organitzatius:


a)  L’ampliació de l’horari d’atenció a l’alumnat amb suport escolar personalitzat per a l’alumnat de Primària.


b)  La intervenció de més d’un mestre dins de l’aula per afavorir el seguiment de tot l'alumnat. També el que demanda un reforç.


c)  Combinació dels dos anteriors: La intervenció de més d'un mestre a l'aula i l'ampliació horària. Aquestes contradiccions s’aguditzen amb la lectura del Decret d’Autonomia dels Centres Educatius(102/2010), i en concret, les Orientacions sobre l’aplicació del Decret 102/2010 , en el primer curs de la seva vigència, adreçades als centres públics.

1.2 (...) L’autonomia pedagògica regulada en aquest capítol del decret permet un alt grau de flexibilitat en la concreció del currículum i en l’adopció de mesures organitzatives que poden ser d’aplicació immediata. Aquesta flexibilitat pot afectar, entre altres aspectes, organitzacions horàries diferents de les establertes amb caràcter general o variables com l’agrupament de l’alumnat o l’ús del temps.


29 de setembre de 2011

28 de setembre de 2011

6 d'octubre: Jornada Mundial pel Treball Digne
6 d'octubre

Jornada Mundial pel Treball Digne


El proper dijous 6 d'octubre, se celebra a Catalunya la Jornada Mundial pel Treball Digne.

El concepte de "treball digne", encunyat per l'Organització Internacional del Treball (OIT), es refereix al que es realitza respectant els convenis fonamentals proclamats per aquesta organització el 1998 -llibertat sindical, dret de vaga i negociació col·lectiva, prohibició del treball infantil i del treball forçós, i prohibició de tota forma de discriminació laboral- i que, a més, és un treball que es realitza mitjançant un contracte, amb una remuneració justa i el dret a unes prestacions socials bàsiques.

Mobilitzacions:

 • Manifestació a Barcelona: 6 d'octubre - 18.30h - Plaça Urquinaona
 • Manifestació a Girona: 6 d'octubre - 19.00h - Plaça Independència
 • Concentració a Tarragona: 6 d'octubre - 11.00h - Rambla Nova (Estàtua dels Despullats)


Feu clic per veure:

- el cartell de la Jornada Mundial pel Treball Digne
- la Gaceta Sindical especial sobre la Jornada Mundial pel Treball Digne
- el manifest de la Jornada Mundial pel Treball Digne del 2011
- l'octaveta de la manifestació de Barcelona per la Jornada Mundial pel Treball Digne del 2011
Les universitats públiques al límit


Les universitats públiques al límit

 • CCOO crida a les universitats públiques a mobilitzar-se per frenar el seu col.lapse econòmic i la fallida d'algunes d'elles
 • S'estan suprimint molts llocs de treball i titulacions acadèmiques

Més info: http://portal-ccoo.blogspot.com/2011/09/les-retallades-tambe-han-perjudicat-al.html


Bloc d'universitats(+)Comença el curs, els estudiants omplen les aules, però nombroses universitats afronten serioses dificultats econòmiques a causa de les retallades efectuades i l'impagament, per part d'algunes comunitats autònomes de les transferències corrents compromeses. Moltes universitats, amb problemes molt greus de tresoreria, no veuen sortida a la situació i es troben amb grans dificultats per afrontar els pagaments i les nòmines dels treballadors i les treballadores.

A més, s'està produint la destrucció gradual de molts llocs de treball, amb la reducció dràstica de contractes temporals, la no substitució de baixes, jubilacions i de les descàrregues del professorat amb dret a reduccions horàries. D'altra banda, s'estansuprimint titulacions que van costar molt esforç implantar. La manca de planificació i de compromís amb les universitats de les CC.AA. ha posat a aquestes en una situació molt perillosa.

Les universitats públiques, durant els últims anys, han fet un esforç molt gran per millorar la gestió dels seus recursos. Han anat creixent en nombre d'estudiants i activitats, treballant contínuament en millorar, tal com demostren diferents indicadors de qualitat.

Moltes universitats acullen diversos centres de recerca, que normalment no s'autofinancen completament. Això fa que, en aquest moment, s'augmenti el dèficit estructural. En particular, les universitats amb bona producció científica són les més endeutades: no es pot pretendre tenir excel•lència sense finançament. Això no fa més que augmentar la precarietat en l'ocupació, creant-se bosses de joves investigadors en els seus centres de recerca sense cap futur laboral.

L'estratègia és clara: es tracta d'estrangular les universitats públiques, fer córrer la bola de la seva mala gestió, i quan la situació sigui insostenible, intervenir, atacant l'autonomia universitària i les formes de govern democràtiques. Precisament, aquest és el punt clau, ja que la governança i l'autonomia són un fre a la mercantilització. La universitat és, des de fa anys, un objectiu del mercat. Es pretén posar al servei del mercat la investigació, i controlar la formació dels ciutadans. L'esperit crític dels ciutadans és una veritable amenaça, per avançar en aquest objectiu.

En contrast, un dels objectius marcats per a aquesta dècada en l'Estratègia Europea 2020 és "Garantir que el finançament sigui eficaç: augmentar l'autonomia en matèria de governança de l'educació superior i invertir en educació de qualitat per respondre a les necessitats del mercat laboral". De fet, es pot veure que els països europeus que millor estan aguantant la crisi estan prenent un altre camí pel que fa a finançament universitari.

La universitat pública ha de jugar un paper central en el canvi social i de model productiu i ser motor del creixement econòmic del nostre país, i per això ha de seguir millorant la seva producció científica i la formació dels ciutadans. No ens podem permetre retrocedir.

La resignació no és el camí: cal mobilitzar-se. La comunitat universitària ha d'estar més unida que mai, per plantar cara als atacs que estem patint.

No et conformis amb el que està passant, nosaltres no som els culpables, mobilitza't amb CCOO en defensa de la universitat pública i en contra de les retallades.


Bloc d'universitats(+)

Divendres 7 d'octubre: Jornada pel Treball Digne

 1. Dijous 6 d'octubre 18:30h a plaça Urquinaona.
 2. Més informació, octavetes, cartells... (+)


Els dilluns del Cipri: ¿Hay alternativas a las políticas de ajuste? - 10 d'octubre

 1. En Els Dilluns del Cipri volem debatre sobre la política econòmica necessària per sortir de la crisi, amb la conferència '¿Hay alternativas a las políticas de ajuste?', a càrrec d'Antón Costas, catedràtic de Política Econòmica de la Universitat de Barcelona, el dilluns 10 d'octubre.
 2. L’acte tindrà lloc el proper dilluns 10 d’octubre, a les 18 hores, a la seu de CCOO de Catalunya, sales 11-12-13 Via Laietana, 16 (1ª planta), Barcelona.
 3. Si us plau, confirmeu la vostra assistència a l’acte al telèfon 93 481 27 81 o a l’adreça electrònica fcg@ccoo.cat.
 4. Més informació i invitació al web de la Fudació Cipriano García (+)


Borsa de treball (docents): Llista provisional de persones admeses i excloses Llista provisional de persones admeses i excloses :


Termini de reclamacions: del 29 de setembre al 10 d'octubre de 2011

Candidats convocats a les proves de capacitacióProves de capacitació: durant el mes d'octubre de 2011
Llista definitiva persone  admeses i excloses : octubre de 2011


Les retallades també han perjudicat al professorat interí i substitut i a les plantilles del 60% dels centres públics

dillunsDenunciem la pèrdua de llocs de treball

 • Més del 60% dels centres han vist retallada la seva plantilla, tot i que hi ha més de 21.000 alumnes a atendre. 
 • Caldrien més de 2.000 nous docents per atendre aquest increment d'alumnes
 • A més, denunciem l'amortització de llocs de treball a les plantilles dels centres públics per l'increment de l'horari lectiu del professorat i la supressió de la sisena hora .
 • Emplacem a negociar la pròrroga d'un nou pacte per garantir l'estabilitat del professorat interí i substitut més enllà d'aquest curs.
 • Exigim al Departament que continuï cobrint les vacants generades per jubilació, i que s'incorporin  a la propera convocatòria d'oposicions. 
Denunciem l´empitjorament de les condicions de treball

Una part del professorat interí que el curs passat tenia adjudicada una vacant, aquest anys està fent substitucions. En molts casos cobreixen reduccions de jornada, la qual cosa empitjora les seves condicions laborals.
Aquest any, serà necessari haver treballat 9 mesos durant el curs per poder cobrar el mes de juliol. El Departament incompleix i trenca de manera unilateral l’acord signat amb CCOO. Aquesta mesura afectarà a 2500 substituts i substitutes.
Amb l’augment de l’alumnat i NO INCREMENT DE LA PLANTILLA el Departament rebaixa la qualitat del servei contra la voluntat dels que treballem a l’educació pública.

Denunciem els errors en els nomenaments telemàtics

El Departament va tornar a cometre errors en els nomenaments telemàtics de finals d’agost ja que va nomenar a una part de professorat davant d’altres que tenien millor número de la llista.
Hores d'ara encara no està esmenada totalment l’errada que el Departament va cometre.
CCOO entén que les errades informàtiques no poden justificar les afectacions a les persones i exigirem responsabilitats davant aquesta situació. Han deixat a persones a l’atur quan tenien dret a un nomenament i això s’ha de corregir.


L’EDUCACIÓ no és una despesa supèrflua,
és una INVERSIÓ.


CCOO exigim: • La continuïtat del pacte d´estabilitat més enllà del 2012.
 • Les places d’oposicions que no s’han convocat (afegint les dels 1700 jubilats), i amb el sistema transitori .
 • Solució als greus defectes del sistema de nomenaments telemàtics.
 • El nomenament corresponent a les persones afectades pels “errors informàtics”.
 • Un sistema de nomenaments més àgil, obert, flexible i transparent.
 • El dret a escollir entre les vacants publicades prèviament.
 • La cobertura de totes les baixes, des del primer dia.

OPOSICIONS

CCOO continuem exigint el compliment de l’acord de 2008 de convocatòria d’oposicions per als cossos de secundària i per al cos de mestres, ja que s’han perdut places i s’han deixat convocatòries.
CCOO continuem exigint la pròrroga del sistema transitori d’oposicions perquè ha estat el més eficient per consolidar el lloc de treball a molts interins que han aconseguit la condició de funcionaris i per mantenir la taxa d’interinitat del sector dins dels límits pactats.
I per garantir feina estable del professorat, exigirem la continuïtat del pacte d’estabilitat. Un pacte que CCOO va signar en solitari el 2005, i que de moment s’ha prorrogat fins el 2012.

Tot fa pensar que la proposta del nou sistema no s'aplicarà davant la negativa del la majoria de sindicats, entre ells, CCOO. Les administracions educatives i el MEC, volen recuperar el sistema eliminatori dels anys anteriors que constava de tres fases eliminatòries. Volen canviar els temaris i això suposaran més dificultats pel professorat interí que es presenti a oposicions en el cas que es convoquin. Des de CCOO hem demanat que es prorrogui l'actual sistema, tot i les deficiències que té.
Tema relacionat:27 de setembre de 2011

26 de setembre de 2011

Divendres 7 d'octubre: Jornada pel Treball DignePremsa dilluns 26 de setembre

 1. 20.000 assistents al gran acte sindical a Madrid. Font CCOO de Catalunya (+)
 2. Dossier de premsa de l'acte sindical a Madrid (+)
 3. Toxo demana que s'esmeni la reforma del mercat laboral. El Punt
 4. Toxo reta a PP y PSOE a decir qué pasará con las pensiones. Pide a Zapatero que retire la reforma laboral "como último servicio". Público
 5. CCOO pide a Gobierno y oposición 'más compromiso y menos palabrería'. El Mundo
 6. Cerca de 2.000 delegados, afiliados y simpatizantes de CC.OO CyL participarán hoy en Madrid en 'Con nosotros hay futuro'. Europapress
 7. La Generalitat reorganitzarà continguts i mètode d'ensenyament. Europapress
 8. La Generalitat reorganitzarà continguts i mètode d'ensenyament en escoles i instituts. Vilaweb
 9. Eduard Estivill: “Els nens han de conviure amb el fracàs i la dificultat”. El Punt
 10. ENTREVISTA: Educación JOSÉ MARÍA MARAVALL Exministro de Educación. "Los partidos no pueden dejar solos a los sindicatos". El País
 11. Perpinyà. Convocatòria de vaga en l'ensenyament per aquest dimarts 27 de setembre. El Punt
 12. Los profesores convierten a Aguirre en bruja de cuento. El País
 13. Contra la degradación de la escuela pública. El País
 14. Profesores interinos. El País
 15. Rajoy sugiere futuros recortes en el empleo público para reducir el déficit. El País
 16. Polémica por una aplicación "para saber" si el hijo es gay. El País
 17. Milers de persones protesten al carrer contra els desnonaments. El Periódico
 18. Els afectats per les hipoteques exigeixen que l'habitatge deixi de ser negoci. lamalla.cat
 19. Els afectats per les hipoteques es fan sentir. El Punt
 20. L´Escolania de Montserrat comença el curs amb quatre alumnes gironins. Diari de Girona


23 de setembre de 2011

3 jornades de lluita i mobilització del professorat a Madrid

3 jornades de lluita... i si no rectifiquen, més!

Una vaga històrica


La '#mareaverde' pels carrers de Madrid