29 de juliol de 2019

Programa d’innovació de pràctiques del màster de secundària curs 2019/2020

Reclamem reconeixement i compensació pel professorat Coordinador i Tutor del Pràcticum


El Departament d’Educació, amb nota de premsa de 24 de juliol, comunicava que mitjançant una resolució (enllaç a la resolucióper la qual ha creat el programa d’innovació pedagògica de Pràctiques del Màster Universitari de Formació del Professorat d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, ha obert convocatòria per a la selecció de centres que vulguin ser formadors.


Valorem la iniciativa del Departament de voler aprofundir en la qualitat del model  d’organització i gestió de les pràctiques dels estudiants universitaris en centres educatius, alhora volem recordar-li que tot i l’inici del programa el curs vinent, els centres que acullin alumnat el continuaran acollint amb les mateixes condicions  com fins ara, a canvi de cap reconeixement, “at gratia et amore”. També que cal tenir en compte que a més de les pràctiques del màster universitari, existeixen  les de la  formació pedagògica del professorat tècnic de Formació professional i d’Ensenyaments esportius, per la qualitat de les quals també cal vetllar.

Des de CCOO hem manifestat, des de l’inici de la implantació del pràcticum, la nostra negativa a que els centres de secundària haguessin d’assumir la coordinació i tutorització de l’alumnat sense formació, ni reconeixement.
Veure el full d’inici del curs 2018/2019 Més drets pels i les treballadores. Més recursos per a tothom!

Reclamem pel professorat coordinador i tutor del pràcticum de secundària:
 • -     Coordinació i reciprocitat amb la universitat.
 • -     Formació.
 • -     Reconeixement, compensació horària i econòmica.

i emplacem al Departament pel curs vinent, a la negociació de les condicions de treball en mesa.

26 de juliol de 2019

Fet! Increment salarial del 0,25% a partir del juliol


S'afegeix al 2,25% del gener

El 9 de març de 2018, CCOO i altres sindicats vam signar un Acord General que afectava totes les Administracions Públiques en diferents nivells. En concret, pel que respecta a les retribucions, aquest Acord especificava que, per l'any 2019, s'incrementarien les retribucions en un 2,25% i un 0,25% variable en funció d'un creixement del PIB igual o superior al 2,5%, el qual s'ha produït. És per això que, amb efectes de l'1 de juliol d'enguany, es fa efectiu l'increment de les retribucions en un 0,25%. Sumem, doncs, un increment de 2'50% respecte al 2018.


A més, l'Acord preveia que cada Administració pogués destinar fins un 0,25% de la seva massa salarial en Fons Addicionals. Aquest repartiment es negociarà pròximament a la Comissió de seguiment de l'acord salarial 2019. Seguim avançant!


25 de juliol de 2019

Oposicions docents – convocatòria 2018


Rebombori i malestar
A punt d’acabar la fase d’oposició, les CCOO hi hem detectat diferents fets que, en alguns casos, han ocasionat greus perjudicis a les persones opositores, així com alhora poden haver vulnerat el dret a participar en igualtat de condicions i haver fet que el procés hagi estat menys transparent i just.

El nostre sindicat ha hagut d’intervenir per aconseguir que els tribunals publiquessin una nota aclarint quines activitats d’ensenyament aprenentatge de la programació entrarien al sorteig per fer la defensa de la UD o altres aspectes, com per exemple si es podia dur material per preparar la defensa de la programació. Això no ha passat en tots els tribunals, malgrat que el Departament sí que ha anat publicant successives notes aclaridores a petició nostra.

Tot i que s’han pogut resoldre alguns casos de persones opositores que han fet reclamacions assessorades per CCOO, hem rebut moltes queixes per la diversitat d’interpretacions, per part dels diferents tribunals, respecte als criteris per a l'elaboració i presentació de la programació i per a la preparació i exposició oral de la Unitat Didàctica.

Hem d’esmentar també que ens han arribat diverses informacions sobre actuacions d’alguns tribunals que “a priori” podrien vulnerar el principi d’igualtat i objectivitat, com preguntar durant la defensa de la programació, si la programació s’ha dut a terme o s’ha experimentat prèviament o si es té experiència docent i de quants anys.

També sembla que hi hauria tribunals que han pogut fer interpretacions de la normativa errònies, comunicant a les persones opositores que no es tornarien les programacions, que les reclamacions (o les respostes a les reclamacions dels tribunals) es podien fer oralment o fins i tot que no es podien fer reclamacions si s’havia aprovat.

Si els tribunals comptessin amb la formació, preparació, suport i assessorament degut per part del Departament d’Educació, de ben segur que la majoria de fets i actuacions desafortunades, o interpretacions errònies de la normativa podrien haver-se evitat.

Emplacem al Departament d’Educació, per una banda, a resoldre les possibles situacions irregulars que s’hagin donat en aquest procés i, per altra, a millorar la coordinació, formació i suport de les comissions coordinadores i dels tribunals, per tal què no es tornin a  produir.

Reclamacions davant del tribunal

Volem recordar a totes les persones opositores que teniu un termini de dos dies hàbils, a comptar des de l'endemà de la publicació de la llista provisional amb la puntuació obtinguda, per a la presentació de reclamacions, que han de ser per escrit, davant el president del tribunal. Els tribunals han de contestar per escrit dient si accepten o no la reclamació, justificant-ne els motius a partir dels criteris de correcció establerts. Contra aquesta valoració, les persones interessades poden interposar recurs d'alçada davant el director general de Professorat i Personal de Centres Públics, en el termini d'un mes. Podeu utilitzar el següent model de reclamació.

Des de les CCOO també denunciem l’alt percentatge de places que ja es pot preveure que quedaran desertes. Amb un nombre tan elevat de persones que s’han presentat al procés selectiu no sembla lògic que quedin places sense cobrir.

Finalment, felicitar a totes les persones que malgrat totes les dificultats, han superat la fase d’oposició i s’enfrontaran ara a la del concurs. Com sempre, tindreu a les CCOO per defensar les vostres condicions laborals.

El Decret de l’Institut Obert de Catalunya (IOC) en informació pública


Un projecte de Decret sense òrgan de participació i que perpetua condicions de treball inadequadesEl Departament d’Educació ha presentat a informació pública el projecte de Decret de l’IOC. Ara es poden fer al·legacions fins a l’1 d’agost i pots consultar el projecte de decret de l’IOC en aquest enllaç
Des de CCOO ens alegrem que finalment vegi la llum un Decret que fa 7 anys que legalment hauria d’haver estat aprovat. Aquest Decret ha de servir per regular el centre, les funcions, les responsabilitats, les condicions de treball i la participació de la societat en el seu govern, donada l’enorme importància que té l’educació a distància per a la classe treballadora.
En tots aquests anys hauríem d’haver avançat en aquest camí, però la proposta que es presenta avui queda massa lluny del que nosaltres voldríem:
 • Un òrgan de participació (Consell Escolar, Consell Participatiu,...) en el qual estiguin representats els membres de la comunitat educativa, professorat i alumnat, així com els agents socials.
 • Condicions adequades a l’especificitat d’un centre a distància, que contemplin el teletreball pel professorat en plantilla, i condicions dignes pel professorat col·laborador. De cap manera es pot perpetuar la situació actual, que s’ha anat repetint  al llarg dels cursos des de la seva creació.
 • Amb els recursos que li pertoquen, com a l’únic garant de la formació a distància pública de Catalunya i amb serveis informàtics propis, per tal de poder superar tots els problemes generats per l’externalització i la deslocalització de servidors i xarxa informàtica.

Un informe de l’any 2015 de la Sindicatura de comptes ja advertia de tot plegat, com ara de la necessitat de fer una anàlisi de la capacitat docent, de la dedicació i de les tasques encomanades al professorat en plantilla, i de regular la figura del professorat col·laborador.
Per aconseguir un millor Decret, les CCOO de Catalunya presentarem al·legacions al projecte i estem treballant ja, dins del Consell Escolar de Catalunya, perquè el dictamen prescriptiu vagi en la línia del què estem defensant.
Darrer full d’actualitat de CCOO Educació sobre l’IOC:24 de juliol de 2019

Mesa General: primeres concrecions de les millores laborals de l'Acord d'11 de desembre de 2018


A la Mesa General d'Empleades Públiques de la Generalitat d'avui 24 de juliol de 2019, hem acordat diverses mesures de millora de condicions laborals:


 • Atenció a fills i filles amb discapacitat: el permís per assistir a reunions al centre educatiu, s'amplia també al cas d'escolarització en centres ordinaris i no únicament en centres d'educació especial.
 • Protecció a víctimes de violència de gènere: s'acorda el procediment perquè puguin canviar ràpidament de centre de treball i es fa extensiu en cas que la víctima sigui una persona menor a càrrec.
 • Protecció a persones amb malalties d'especial gravetat: la reincorporació progressiva al lloc de treball després de l'alta mèdica, sense reducció salarial, és la mesura més destacable. Tot i que no aconseguim el que CCOO Educació vam acordar en solitari el 2005, és un pas endavant per a la totalitat d'Empleades de la Generalitat i per primera vegada és sense reducció salarial. Així mateix, es millora la flexibilitat horària, es passa a còmput horari quinzenal i es permet gaudir a temps parcial del 50% de les vacances.


Aquesta és la primera concreció de millores laborals plantejades a l'Acord de l'11 de desembre de 2018.

A més d'aquests acords, des de CCOO hem tornat a exigir el compliment del pagament del 30% de la paga extra del 2013, ara que ja hem entrat al segon semestre de l'any 2019. El Govern ens respon que ja no hi ha cap limitació per part del Govern de l'Estat i que, a tot tardar, es cobrarà al mes d'octubre.

Pel que fa a l'estabilització i consolidació dels llocs de treball, seguim demanant una negociació clara per acordar-ho, garantint la seguretat jurídica dels processos d'oposició. El Govern ens ha presentat un informe jurídic sobre la constitucionalitat de diversos processos, que analitzarem amb el nostre Gabinet Jurídic.

Respecte als pressupostos del 2020, és necessari començar a negociar ja la manera d'acabar amb les retallades patides la darrera dècada.

Les escoles en lluita els anys setanta a Barcelona: la renovació pedagògica amb perspectiva de classe

Les escoles en lluita els anys setanta a Barcelona: la renovació pedagògica amb perspectiva de classe

Els anys setanta del segle passat, a les acaballes del franquisme, Barcelona viu un moment educatiu de gran interès: a banda de l’Associació Rosa Sensat,cada vegada més afermada, i de l’aparició d’escoles privades renovadores (seguint l’exemple de les que ho feren ja a mitjan dels seixanta) entra també en escena el moviment Escoles en Lluita als barris de Ciutat Meridiana, Porta, Sant Andreu i Trinitat Vella. Totes eren escoles lligades al moviment veïnal, que, a banda de defensar drets ciutadans i reivindicar drets polítics, es preocupà també per construir escoles on poguessin anar els infants de barris absolutament desatesos en tots els aspectes i especialment en l’educatiu, malgrat el que establia la Llei General d’Educació.

L’objectiu principal d’aquest article és estudiar amb un cert deteniment tres escoles concretes de les quatre que va aplegar aquest moviment: l’Escola Ferrer i Guàrdia, l’Escola Sóller i l’Escola Pegaso, tres escoles que, amb les seves limitacions, contradiccions i possibilitats, no només es preocuparen d’allò més essencial (dotar el barri amb una escola), sinó fer una escola de renovació pedagògica amb un fort compromís polític i social; fer, en definitiva, una escola renovadora amb perspectiva de classe.


La Xarxa d'Acció Solidària de CCOO inicia la campanya de recollida de material escolar 2019

La Xarxa d'Acció Solidària de CCOO inicia la campanya de recollida de material escolar 2019


Foto
La Xarxa d'Acció Solidaria (XAS) de CCOO inicia el dia 1 de juny una nova campanya de recollida de material escolar que durarà fins al 15 de setembre 2019. 


A Catalunya la taxa de pobresa infantil creix. El 28,5 % dels menors de 16 anys viu per sota del llindar de la pobresa i molts nens i nenes no poden comprar material escolar, una situació que crea desavantatges i més desigualtat en l'àmbit educatiu i social.


La XAS fa 7 anys que organitza campanyes de recollida de material escolar perquè arribi a les escoles públiques dels barris on hi ha un nivell més elevat de pobresa i d’exclusió social.


La XAS intenta que les seves campanyes arribin a tot el territori de Catalunya. La majoria dels locals de CCOO i moltes empreses són punts de recollida on desenes d’activistes de CCOO: afiliats i afiliades, delegats i delegades sindicals al territori i a les empreses són una referència i fan un gran esforç per expandir la campanya i perquè el material escolar arribi a través de les escoles i amb col·laboració amb la Federació d’Educació de CCOO, a les nenes i nens necessitats.

Recollida de:

- LLAPIS
- GOMES
- BOLÍGRAFS
- MOTXILLES
- CERES DE COLOR
- MAQUINETES
- RETOLADORS
- ESTOIGS
CELOS
- QUADERNS
- FOLIS
- LLIBRETES
- ALTRE MATERIAL FUNGIBLESETENA CAMPANYA DE RECOLLIDA DE MATERIAL ESCOLAR

DE L’1 DE JUNY A 15 DE SETEMBRE 2019
Per a més informació:


tel: 93 481 27 11

Feu clic per veure el cartell de la campanya de recollida de material escolar 2019 

22 de juliol de 2019

La classe, la pel·lícula


Aquí teniu l'article "La Classe, la Pel·lícula" publicat a la nostra revista.
El podeu descarregar des d'aquí.
Si voleu veure la revista sencera la teniu en aquest enllaç

15 de juliol de 2019

El Departament d'Educació fa seva la demanda de CCOO de retirar els concerts a les escoles que segreguen per sexe i a les d'elit


El Departament d'Educació fa seva la demanda de CCOO de retirar els concerts a les escoles que segreguen per sexe i a les d'elit


Aquesta setmana la Conselleria d'Educació ha anunciat que el Govern està ultimant un decret per retirar els concerts a les escoles que segreguen per sexe i a les que cobrin quotes abusives. Entrarà en vigor el curs 2020-21.

Des de la Federació d'Educació de CCOO creiem que és un decret que arriba tard perquè ja molts anys que des de la Comunitat Educativa estem demanant una coeducació reali és per això que a més a més de retirar els concerts volem unes escoles i instituts on hi hagin més canvis, demanem que:

 • Tots els espais siguin inclusius, s'han de repensar els patis, els lavabos...
 • Ha d'haver-hi formació específica en coeducació per totes les professionals.
 • Necessitem una persona coordinadora de coeducació a cada centre, amb la dotació horària i el complement corresponent.
 • S'ha de promocionar l'educació afectivosexual com a matèria curricular a totes les etapes educatives.
 • Hem d'incloure continguts curriculars que abordin la història de les dones, amb presència d'autores a totes les matèries en els llibres de text.
 • Hem d'utilitzar de llenguatge inclusiu i incloure totes les unitats familiars actuals.

Així i tot valorem positivament aquest decret, perquè "val més una mica que res" i és per aquest motiu que demanem, també, la retirada dels concerts als centres que no desenvolupin en el seu projecte educatiu (PEC) una educació democràtica o que les seves pràctiques no ho siguin.

Continuem defensant la necessitat d'una educació per a tothom, des de la nostra opció per a l'educació pública i la defensa dels drets de totes les treballadores i treballadors de tots els sectors educatius.

I exigim a tots els governs el replantejament de l'actual model de finançament a l'educació perquè no és una despesa sinó una inversió imprescindible pel nostre futur.


Amb uns altres ulls


Aquí teniu l'article "Amb uns altres ulls" publicat a la nostra revista.
El podeu descarregar des d'aquí.
Si voleu veure la revista sencera la teniu en aquest enllaç10 de juliol de 2019

CCOO dona la cara pel professorat de FP


CCOO  dona la cara pel professorat de FP

Mesa tècnica del Departament d’Educació sobre la modificació dels currículums d’FP

Ahir, dia 8 de juliol, es celebrà la primera mesa sobre la modificació dels currículums actuals d’FP, després que el Departament es veiés obligat a retirar la modificació que plantejà aquest final de curs, vers la qual ens manifestàrem absolutament en desacord, tant en relació al contingut com amb les formes, i contra la qual lluitàrem fins a la seva retirada.En la reunió, el Departament manifestà la seva intenció de que la mesa sigui un espai d’interlocució i diàleg  i el desig de que es pugui arribar a consensos. Esperem que sigui així i que aquest consens es pugui materialitzar en el decurs de les meses que s’han de celebrar a partir del curs vinents.

Des de la Federació d’Educació de CCOO, manifestàrem que   a part de la interlocució sindical, cal obrir el debat de la reforma curricular i la interlocució als centres (claustres i  grups de treball per famílies professionals del mateix Departament d’Educació), a les entitats o associacions educatives, d’alumnat i famílies per poder confegir una proposta amb un ampli consens.

És necessària una reforma curricular de l’FP per adaptar-ne els continguts, fent-ne la deguda actualització, així com per atansar-la a la realitat del món del treball, alhora cal  revisar ineludiblement  les condicions de treball del professorat d’FP. El Departament no pot defugir el millorar les reduccions lectives actuals en les coordinacions i tutories, com tampoc continuar amb els desdoblaments actuals, cal  desdoblaments  del  100% de tots els mòduls professionals, sobretot en el cas de que s’emprin metodologies actives. Una reforma que afecti a tota la formació professional cal acompanyar-la del suport i recursos per implantar-la, cal aclarir-ne els objectius, fixar-ne els  indicadors i fer-ne l’avaluació i el seguiment corresponent.

També volem manifestar que l’enfocament de l’FP ordinària  és molt diferent del de l’FP Dual, per tant creiem que  un mateix currículum per les dues modalitats pot afectar negativament a totes dues. A la modalitat majoritària que cursa l’alumnat en un 95% que és l’FP ordinària forçant-la organitzativament a atansar-se a un model que no li correspon, alhora també a l’FP Dual com a model que encara  és poc conegut i que està poc consolidat, que podria quedar desvirtuada.

CCOO sempre amb l’objectiu de lluitar  per una millor FP, treballarem per aconseguir els millors models d’FP  en tots els àmbits en què tenim representació.  

En la interlocució en  les meses tècniques d’FP o en la negociació de les condicions de treball del professorat d’FP en les meses sectorials  del Departament d’Educació, i també en l’àmbit de la concertació vetllant per les bases d’un model  d’FP Dual general a Catalunya en aplicació de la Llei 10/2015 de 19 de juny, de formació i qualificació professionals.


8 de juliol de 2019

40 anys

Aquí teniu l'article "40 anys" publicat a la nostra revista.
El podeu descarregar des d'aquí.
Si voleu veure la revista sencera la teniu en aquest enllaç

5 de juliol de 2019

Horaris saludables per millorar l’equitat del sistema educatiu

CCOO valora la proposta de modificació d’horaris escolars de la Fundació Bofill i la Federació de Moviments de Renovació Pedagògica de Catalunya
La Fundació Bofill i la Federació de Moviments de Renovació Pedagògica de Catalunya (FMRPC) acaben de presentar el treball realitzat per un grup d’experts al voltant dels horaris escolars. Des de CCOO de Catalunya compartim els objectius d’aquesta proposta de modificació: tenir uns horaris saludables, que millorin l’equitat del sistema educatiu i els aprenentatges de l’alumnat, tot i que aquests objectius no s’aconsegueixen únicament amb modificacions horàries.


CCOO considerem que la clau de l’èxit ha de ser el consens amb la comunitat educativa i la millora de les condicions laborals del conjunt de treballadores de l’educació: administració i serveis, lleure educatiu, docents i suport educatiu. Un dels nostres objectius sindicals ha de ser l’increment dels llocs de treball de tot aquest personal, per beneficiar el conjunt de la societat.

Així mateix, qualsevol canvi ha de tenir un marc territorial, evitant que l’horari serveixi per a la competència entre centres, que haurien de compartir un projecte territorial, amb la participació dels ajuntaments en el lideratge del mateix.

Malgrat les dificultats que comporta, hem d’incloure dins del projecte educatiu de centre al personal externalitzat, mentre es treballa per recuperar-los per l’administració pública.

Respecte la proposta concreta presentada, considerem absolutament imprescindible caminar cap a un menjador universal i gratuït al conjunt del sistema educatiu si volem avançar en la millora dels horaris.

Finalment, hem de recordar que aquesta és una proposta d’entitats privades. Si el Govern de la Generalitat decideix assumir-ho, serà necessari un increment de finançament de l’educació molt important i un gran esforç de consens i negociació col·lectiva. Malauradament, no sembla que l’actual Govern vagi en aquest camí.

2 de juliol de 2019

IN MEMORIAM Enric Seguró


Lamentem haver d'informar que el nostre company Enric Seguró i Capa va morir el passat diumenge 30 de juny. Enric va ser professor de la escola Betlem de Premià de Dalt durant gairebé 40 anys i delegat de la Federació d'Educació de CCOO durant mes de 10 anys. 

Ens sumen al condol a tota la gent que l'ha conegut i estimat i volem, en nom de totes les Comissions Obreres, retre-li un més que merescut homenatge.

Gràcies per tant, Enric!

Escola Inclusiva


Aquí teniu l'article "Escola Inclusiva" publicat a la nostra revista.
El podeu descarregar des d'aquí.
Si voleu veure la revista sencera la teniu en aquest enllaç1 de juliol de 2019

CCOO defensa la gestió pública directa

CCOO defensa la gestió pública directa, amb mitjans i ocupació pública, com la millor fórmula per a l'accés universal als serveis públics en condicions d'equitat a tota la ciutadania

Reunió de CCOO amb el secretari general de Vicepresidència i Economia i la Directora General de Contractació Pública, per tractar sobre la llei de contractes de serveis a les persones

CCOO de Catalunya ha mantingut una reunió amb el secretari general de Vicepresidència i Economia, Albert Castellanos i la directora general de Contractació Pública, Mercè Corretja, amb motiu de la llei de contractes de serveis a les persones. Per part de CCOO hi ha assistit Toni Mora, secretari de Política Territorial, Acció social, Barcelonès i Migracions i Joan Maria Sentís, coordinador de l’Àrea Pública.

CCOO hem manifestat la preocupació per la baixa inversió en despesa social destinada a mantenir els serveis públics per reduir la pobresa i la desigualtat. Ens oposem a fórmules de copagament (art 9) .

Hem defensat la gestió pública directa, amb mitjans i ocupació pública, com la millor fórmula per a l’accés universal als serveis públics en condicions d’equitat a tota la ciutadania. Els serveis d’ocupació no han de ser externalitzats, i per tant, no han de ser objecte d’aquesta llei (art 31). Demanem a la Generalitat que treballi en processos d’internalització de serveis que pel seu caràcter públic han de ser prestats directament pel sector públic, com s’ha fet recentment amb la possibilitat de comprar escoles concertades. Per això és necessari millorar l’ocupació pública en les diferents administracions i serveis.

Què ha de garantir la llei de contractes de serveis a les persones?

En aquest moment, la Generalitat contracta quasi 17.000 empreses per a realitzar serveis. Per a CCOO, la llei que vol regular aquesta contractació ha de garantir:
 • la continuïtat i la qualitat de l’ocupació.
 • l’adopció de clàusules socials, en tota la contractació i en la compra públiques que estableixin mesures per posar fi a la discriminació per gènere, origen, edat, orientació sexual, creences o discapacitat. Les empreses que lo les respectin no han de poder accedir a la contractació pública.
 • Clàusules en les licitacions que assegurin que les condicions no seran inferiors a les del personal propi de l’administració pública. (Art 33)
 • Explicitar el conveni col·lectiu de referència en el plec de licitació. (Art 7)
 • Les condicions laborals han de ser acreditades per informe conjunt de la direcció i la Representació Legal dels Treballadors, i si no n’hi ha, per la comissió paritària del Conveni d’aplicació. (Art 7)
 • La subrogació ha de ser obligatòria i s’ha de explicitar el càlcul del seu cost en el plec de licitació.(Art 8)
 • El preu no pot ser l’únic criteri de valoració sinó l’expertesa dels equips, la qualitat de l’ocupació, la formació contínua, l’estabilitat laboral i les polítiques d’inserció laboral. (art, 10)
 • Cal fixar les mateixes ràtios d’usuaris que en la prestació pública perquè d’altra manera seria equivalent a una minoració de plantilla. (art 30)
 • Cal assegurar el compliment dels drets sindicals en les empreses contractades per l’administració, amb participació real. (Art 33) I la capacitat legal dels representants sindicals de l’empresa principal per realitzar les funcions de representació respecte de les plantilles de les empreses de la cadena de subcontractació i/o externalitzades que estiguin mancades de representació.