31 de gener de 2019

Número 2 de la revista Educacció

Ja tenim el número 2 de la revista "Educacció" coincidint amb les jornades de l'escola inclusiva.

Podeu trobar aquí el segon número i si neccessiteu còpies les podeu demanar per correu a educacio@ccoo.cat o directament a la vostra delegada o delegat.

Per llegir-la online cliqueu a  la imatge.

25 de gener de 2019

La seguretat i la salut laboral del personal treballador

L'Administració catalana no aporta mesures per a la integració efectiva de la seguretat i la salut laboral del personal treballador

CCOO porta al Parlament el debat sobre la gestió de la prevenció de riscos laborals a la Generalitat


CCOO de Catalunya va assistir ahir, 24 de gener, a una reunió amb els grups parlamentaris, que s’han compromès a impulsar una resolució parlamentària per promoure la integració efectiva de la prevenció de riscos laborals per al personal de la Generalitat de Catalunya.

El sindicat ha posat en coneixement dels grups l’“Informe de balanç de 20 anys de prevenció de riscos laborals a la Generalitat de Catalunya 1996-2016, i propostes de futur”, que va presentar a la Funció Pública Catalana el gener 2016, proposant-los l’elaboració d’un pla per a la integració efectiva de la prevenció de riscos laborals i la promoció de la salut en l’Administració de la Generalitat de Catalunya.

CCOO lamenta la manca de resposta de l’Administració davant l’increment de l’accidentalitat, el deteriorament de les condicions laborals i la situació del personal que forma part dels serveis de prevenció, cosa que ens obliga a denunciar la necessitat d’un canvi de model preventiu després de constatar que el sistema que es va construir el 1998, al voltant del Decret 312/98, està totalment exhaurit i que ja no és una eina que pugui resoldre els problemes de gestió, integració, recursos humans i materials, i pressupostaris i tampoc pot dotar-la d’eines de millora preventiva per als centres de treball. També agraeix la presència dels grups parlamentaris i la seva voluntat de l’impulsar la resolució que permeti obrir el debat que l’Administració ha evitat.

L’Àrea Pública de CCOO ha assenyalat la manca de planificació, integració i recursos de l’Administració de la Generalitat en reiterades ocasions davant la Conselleria de Polítiques Digitals i Funció Pública i de la seva Secretaria General, amb un informe de balanç de vint anys de la implantació de la prevenció. En ell es posava en relleu el fracàs del model preventiu existent, la manca i la precarietat dels recursos preventius tant humans com materials, la manca de planificació i recursos per dur a terme una extensió preventiva en els territoris, una deficient política preventiva comuna entre els diferents Departaments de la Generalitat i, per últim, una política errònia d’externalitzacions d’especialitats preventives que ha costat més de 50 milions d’euros en aquests darrers vint anys.

L’any 2016, quan es va elaborar el document, ja eren uns resultats molt negatius que posaven a la Generalitat a la cua de la prevenció de les diferents administracions públiques, com reflecteixen les dades publicades per l’autoritat laboral i de les auditories realitzades al sistema preventiu de la Generalitat de Catalunya. Són uns resultats que han empitjorat en aquests gairebé dos anys després de la presentació de l’informe de CCOO en els quals la Funció Pública Catalana ha adoptat una estratègia dilatòria, sense fer cap proposta.

CCOO ha tornat a recordar als grups parlamentaris el contingut i propostes de l’informe presentat el 2016, i de la seva actualització del passat gener de 2018, amb la presentació d’una proposta de pla per a la integració efectiva de la prevenció de riscos laborals i la promoció de la salut a l’Administració de la Generalitat, i entre altres mesures creiem necessàries i urgents de portar a terme:
- Nou Decret de serveis de prevenció.
- Organització adequada a les necessitats i dimensions de l’organització.
- Integració en tota l’estructura organitzativa i territorial.
- Planificació de l’activitat preventiva amb dotació de recursos adequats.
- Solució de precarietat laboral per al personal tècnic dels serveis de prevenció.
- Formació i informació adreçada a la sensibilització de tota l’estructura.
- Vigilància de la salut específica i relacionada amb l’organització.
- Promoció de la salut del personal.
- Pla d’acció específic sobre sinistralitat laboral.
- Creació d’enquestes de condicions de treball.
- Promoure llocs de treball més segurs i saludables per a totes les edats.
- Redacció dels plans de desplaçament d’empresa.
- Elaboració d’un nou protocol d’assetjament.
Obreros en miniatura que reparan un teclado portátil

Documents relacionats:
- Informe de balanç de 20 anys de prevenció de riscos laborals a la Generalitat de Catalunya 1996-2016, i propostes de futur:
https://www.ccoo.cat/pdf_documents/2016/balanc_de_prevencio_a_la_generalitat2016.pdf
- Decret 312/1998, d’1 de desembre, pel qual es creen els serveis de prevenció de riscos laborals per al personal al servei de l’Administració de la Generalitat:
https://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=180272&language=ca_ES
- Pla per a la integració efectiva de la prevenció de riscos laborals i la promoció de la salut en l’Administració de la Generalitat de Catalunya:
https://drive.google.com/file/d/1Ke0npvHvrOrCrLi_Gs_caInF-LanZK1x/view
-Informatiu CCOO denunciem la gestió de la prevenció de riscos a la Generalitat:
http://www.ccoo.cat/pdf_documents/generalitat_informa/2018/05018%20-%20CCOO%20DENUNCIEM%20LA%20GESTIO%20DE%20LA%20PRL%20A%20LA%20GC.pdf

Stop a la precarització en l'educacio infantil

STOP A LA PRECARITZACIÓ EN L'EDUCACIÓ INFANTIL PRIMER CICLE ARA TOCA MOBILITZACIÓ!

Després de l'última reunió de la Taula Negociadora del XII Conveni Col·lectiu de Centres d'Educació Infantil, CCOO ha decidit iniciar una campanya de mobilitzacions davant l'actitud immobilista de les patronals del sector i la falta de resposta a les propostes plantejades.

Transformar la mirada davant la realitat LGTBI a l'aula

Transformar la mirada davant la realitat LGTBI a l'aula

AQUESTA PÍNDOLA FORMATIVA ES VA IMPARTIR AL MAIG DE 2018 EN CCOO DE BARCELONA i s'emmarca dins del procés participatiu de “L'Educació que volem”, que la Federació d'Ensenyament de CCOO va posar en marxa en 2014, i enllaça amb una jornada de coeducació anterior celebrada al gener de 2018, en CCOO de Barcelona.Un dels objectius de l'educació del segle XXI deu ser que les noves generacions assumeixin la diversitat afectiu-sexual amb normalitat i naturalitat, sense prejudicis absurds que només condueixen a fòbies sense sentit. La coeducació és la clau. Una bona acció coeducadora a nivell de centre, d'aula i entorn és fonamental, entre altres, per a prevenir la violència masclista i LGTBIfóbica.


La realitat LGTBI és una constant tant dins com fora de les aules. No podem tancar els ulls i negar-la. En un centre educatiu, existim diferents persones i persones diferents. Hi ha diversitat d'estudiants, de professorat i de famílies LGTBI. Tots aquests col·lectius, i personalment com a docent i lesbiana, tenim la necessitat de ser acceptats, reconeguts i volguts.

L'objectiu d'aquesta píndola era i és la d'afavorir la creació d'eines i propostes didàctiques que facilitin l'educació en la diversitat afectiva i sexual. Per a la Federació d'Ensenyament de CCOO, és de vital importància acompanyar i donar suport als i les docents al llarg del procés d'ensenyament-aprenentatge.

Com a ponent, vaig procurar que la jornada fora pràctica i participativa i posés de manifest que fer una aposta per la diversitat és enriquir-se i optar per la felicitat.

En aquesta píndola formativa, amb més o menys destresa i molt entusiasme, tracto els següents punts:

1. Terminologia bàsica per a treballar la diversitat afectiu-sexual. El professorat, per a abordar la diversitat, igual que qualsevol temàtica, necessita tenir uns coneixements bàsics sobre aquest tema. Donades les limitacions de temps i amb resignació, faig una petita pinzellada.

Com a mestra i psicopedagoga insisteixo en la necessitat de la formació inicial i contínua dels docents en aquest àmbit i en la resta.

2. Propostes per incorporar l'atenció a la diversitat afectiu-sexual en el centre. El llenguatge que utilitzem diàriament té una gran importància. Eduquem per a la vida i aquesta és diversa, amb la qual cosa hem de reflectir aquesta realitat amb un llenguatge inclusiu, el qual ha de recollir de forma explícita i clara la diversitat. Existeixen múltiples possibilitats per a treballar dins del currículum. És bàsic integrar-ho de forma interdisciplinària i transversal en totes les assignatures i en tots els nivells educatius.

Totes les matèries, més enllà dels continguts, han de contribuir a l'enfortiment de les capacitats afectives de l'alumnat i a una acceptació de les diferències que permeti superar, entre altres, els comportaments sexistes i les actituds homòfobes.

En el tractament i resolució dels conflictes provocats pel sexisme, l'homofòbia i la transfòbia, s'ha de prioritzar el tractament del grup agressor i la protecció de la víctima, lluitant i combatent els prejudicis i estereotips mitjançant un treball sistemàtic, conjunt i coordinat en el centre, que eviti la culpabilització i la problematización de la persona que sofreix el maltractament. Per tot això cal establir mesures preventives que evitin exclusió per raó de sexisme, homofòbia i transfòbia en els centres educatius, començant pels documents oficials de centre.

3. L'atenció a la diversitat afectiu-sexual en els diferents documents oficials de centre: PEC (Projecte Educatiu de Centre), Pla de convivència en el centre, PAT (Pla d'Acció Tutorial). Per a aconseguir crear un marc de visibilitat, no discriminació i d'inclusió educativa, és necessari que el procés d'ensenyament-aprenentatge vagi més enllà de les intervencions dins de l'aula. És indispensable que els plantejaments més globals del centre tinguin present la diversitat, on tothom estigui contemplat i es pugui fer un treball sistemàtic, col·lectiu i diari.

En aquests documents, entre altres, és necessari que explícitament apareguin la celebració de dates contra l'homofòbia, el sexisme, etc., i les mesures que s'han de dur a terme davant l'aparició de situacions d'assetjament.

4. Unitat didàctica amb diferents dinàmiques i procediments per a treballar l'homofòbia i la transfòbia a l'aula. Una forma per a introduir aquest tipus de continguts d'una manera més directa per l'alumnat és mitjançant la unitat didàctica. En aquest apartat, presento emotivament el còmic “Andrea”, de Noelia Carrión, de l'Escola d'Art Pau Gargallo en col·laboració amb FECCOO. Est tracta de la vivència d'una adolescent lesbiana que sofreix bullying per la seva orientació sexual. De fet, si li canviem el nom, és un episodi traumàtic de la meva història de vida.

L'atenció a la diversitat afectiu-sexual s'integrarà de manera habitual en els centres i a les aules. La nostra actitud com a professorat cap a aquesta és bàsicament l'element més important. Per a treballar l'homofòbia i la transfòbia a l'aula és molt efectiu i enriquidor plantejar situacions reals i quotidianes des d'un enfocament socioafectivo, on l'alumnat pugui vivenciar-les en la seva pròpia pell. En definitiva, que desenvolupi una actitud empàtica que li porti a modificar els propis valors i formes de comportament per a conduir-ho a un compromís personal i transformador.

Vull acabar amb un enorme i immens agraïment: gràcies per la presència i curiositat dels i les assistents a aquesta píndola i aquelles persones que van manifestar el seu interès per venir i per diferents motius no van poder. Tot el que no és visible, no existeix. La invisibilitat és brou de cultiu d'actituds homòfobes i sexistes.

Autoría
Imagen del autor

Karme Rodríguez

Ponent d'aquesta píndola i delegada de FECCOO

24 de gener de 2019

Publicat el Decret de l'increment retributiu pel 2019 i la recuperació parcial de la paga de 2013


Publicat el Decret sobre l'increment retributiu per a l'any 2019 i la recuperació parcial de l'import de la paga extraordinària de l'any 2013Publicat al DOGC el DECRET LLEI 3/2019, de 22 de gener, sobre l'increment retributiu per a l'any 2019 i la recuperació parcial de l'import de la paga extraordinària de l'any 2013 per al personal del sector públic de la Generalitat de Catalunya (enllaç).

A l'àmbit de l'educació aquest acord és d'aplicació a les treballadores i treballadors (funcionaris o laborals) dels centres públics de la Generalitat, de les universitats públiques i dels centres concertats.
Les retribucions del personal de la Generalitat creixeran des de l’1 de gener de 2019 el 2,25%
CCOO va signar l’increment salarial de l’any 2019 per al personal de la Generalitat


En la Mesa General de Negociació del personal empleat Públic de la Generalitat es va acordar l’increment retributiu per l’any 2019.
L'increment de les retribucions per a 2019 estableix una pujada fixa del 2,25% en tots els conceptes i per a tot el personal empleat públic de la Generalitat, a la qual cal sumar un percentatge variable que pot arribar al 0,25%, lligat a l'evolució del PIB.
El personal empleat públic comptarà, a més, amb un altre 0,25% de fons addicionals que cal negociar amb els sindicats de la Mesa com es farà el repartiment.
Increment retributiu 2019
FIXE
2,25%
+ Fins a 0,25% (segons PIB) a partir de juliol:
PIB igual a 2,1%
2,30%
PIB igual a 2,2%
2,35%
PIB igual a 2,3%
2,40%
PIB igual a 2,4%
2,45%
PIB igual o superior a 2,5%
2,50%
+ 0,25% fons addicional
+ 0,25%
L’acord signat incorpora l’increment que CCOO ja va acordar el passat mes de març a Madrid en el marc del “II Acord per a l’ocupació pública i de condicions de treball”.
Aquest acord d’increment retributiu s'uneix a altres signats per CCOO amb el Govern de la Generalitat els últims mesos.
CCOO després d'un procés de negociació i pressió intensa va aconseguir el passat desembre de 2018 l’acord amb garanties per a la recuperació de les pagues de 2013 i 2014.
El mateix Acord contemplava el compromís de noves mesures socials, laborals, i de flexibilitat i conciliació de la vida familiar i laboral, entre d'altres. Aquesta negociació començarà el proper 15 de gener de 2019.
Anteriorment CCOO també va signar l’acord per recuperar el 100% de sou  en tots els casos d’Incapacitat Temporal (IT), des del primer dia, o l'acord per reduir la temporalitat del 30% al 8%, donant estabilitat a les plantilles, que ha possibilitat aprovar una àmplia oferta d’ocupació pública enguany i durant els propers anys.
CCOO emplaça al Govern a mantenir aquesta línia de recuperació de la negociació col·lectiva, a comprometre’s -amb fets, no amb paraules-  i reconèixer l'esforç que el personal empleat públic ha fet per mantenir els serveis públics, amb la seva dedicació, esforç i professionalitat.
CCOO continuarà amb la lluita per la recuperació dels drets arrabassats i la millora de les condicions de treball. Encara ens queden molts drets i retribucions per recuperar: revertim les retallades, recuperem drets, salaris i ocupació, millorem les condicions de treball, defensem els serveis públics, defensem la negociació col·lectiva...

16 de gener de 2019

Oposicions docents: Sol·licitud d'inscripció a les proves


Oposicions docents: Sol·licitud d'inscripció a les proves

Ja està disponible l'aplicatiu per inscriure's a les proves de les properes oposicions docents. El termini de presentació de sol·licituds és del 16 de gener al 4 de febrer de 2019.


Més informació en el següent enllaç:

http://ensenyament.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/126-tramit-oposicions-docents?category=74434656-a82c-11e3-a972-000c29052e2c&moda=1.Trobareu l'aplicatiu en el següent enllaç:


https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/apex/f?p=2015006:3.Les persones que han tramès una sol·licitud poden accedir, mitjançant el DNI/NIE/passaport i l'identificador que han rebut per correu electrònic, a la consulta i impressió de la seva sol·licitud i carta de pagament, així com al pagament dels drets de participació.
14 de gener de 2019

Defunció del company Joan Manrubia Comenge

Lamentem informar de la defunció del company Joan Manrubia Comenge, professor i afiliat de molts anys de la nostra federació. Transmetem el condol de les Comissions Obreres d’Educació a tota la seva família i amistats.

10 de gener de 2019

Jornada “Formació dual: Una estratègia de qualitat?”


La Secretaria de Treball i Economia de CCOO de Catalunya, en col•laboració amb la Federació d’Educació del sindicat, han organitzat la jornada Formació dual: una estratègia de qualitat?. La jornada tindrà lloc el 24 de gener de 2019 a la sala d’actes de la seu central del sindicat, Via Laietana, 16 de Barcelona.


El programa de la jornada09:30 Benvinguda i acreditacions10:00 Introducció a la Jornada. Manel Pulido, secretari general de la Federació d’Educació de CCOO10:15 Presentació de l’Informe Propostes de CCOO de Catalunya per a un model de FP dual, a càrrec d’Eduard Requena (autor de l’informe) i Rosa Maria Villaró10:30 Taula rodona 1: ‘FP Dual. La perspectiva del jovent’
Modera: Rodri Plaza, amb la participació d’Irene Ortiz, Coordinadora d’Acció Jove, Mónica Torralba, Presidenta del Consell Nacional de la Joventut, Miguel Morillas, de l’Associació d’Estudiants Progressistes, i Joan Fàbregas, alumne que ha finalitzat la FP Dual.11:50 Pausa cafè12:10 Taula rodona 2: ‘FP dual accés a un treball de qualitat?’
Modera: Ricard Bellera, amb la participació de Fabian Mohedano, President del Consell Català de FP, Silvia Miró, Responsable formació PIMEC, Isidre Garcia, Director del Centre FP Salvador Seguí, Lluís Vila, President de FAPAE. La taula finalitzarà amb un debat obert al públic13:50 Cloenda a càrrec de Javier Pacheco, secretari general de CCOO de Catalunya.Cal confirmar l'assistència a pmain@ccoo.catFeu clic per veure:
Jornada: L'Escola Inclusiva. Barcelona 31 de Gener


JORNADA: L'ESCOLA INCLUSIVA


Com sempre hem dit, les CCOO ens posicionem clarament en favor de l’escola inclusiva, ja que una escola no inclusiva és una escola segregadora. Aquesta inclusió educativa es pot aconseguir per diverses vies i formats, però sigui com sigui, requereix els recursos (materials i personals)  i la formació suficients per dur-la a la pràctica, la transparència en la assignació dels recursos, i la participació del conjunt de la Comunitat Educativa. Sense aquestes condicions no podrem fer passes efectives i haurà de ser una decisió de Govern quan comenci a elaborar els pressupostos. En aquell moment es podrà veure si l’educació, i la inclusió educativa i social, és una prioritat pel Govern de la Generalitat.

La Federació d’Educació de CCOO organitza una taula rodona en relació al decret d’escola inclusiva (150/2017, de 17 d'octubre) on debatre les diferents propostes presentades pel nostre sindicat i posar en comú diferents experiències concretes.
Ponents:

  • Ester Bigas Mas. Mestra d'Educació Especial de l'Escola L'Estel.
  • Maria Eugenia Lacayo Comellas. Mestra d'educació especial.
  • Sílvia Montero Cuesta. Educadora d'Educació Especial de l'escola Jeroni de Moragas.
  • Marta Lozano Balaguer. Vetlladora de Torrelles de Llobregat.
  • Manel Pulido Guerrero. Docent de secundària i secretari general de la Federació d'Educació de CCOO.
Modera: Estrella Gutierrez Cid


Informació:
La jornada es farà el dijous 31 de gener a les 18 hores a la Sala d’actes de CCOO (Via Laietana 16, Barcelona i està oberta a tothom.


Inscripció:
Per facilitar l'organització de la jornada, cal inscriure's en aquest formulari:

https://goo.gl/forms/JKUIN817eFQlyBC43.

8 de gener de 2019

CCOO signa l’increment salarial de l’any 2019 per al personal de la Generalitat


Les retribucions del personal de la Generalitat creixeran des l’1 de gener de 2019 el 2,25%
CCOO signa l’increment salarial de l’any 2019 per al personal de la Generalitat
A l'àmbit de l'educació aquest acord és d'aplicació a les treballadores i treballadors (funcionaris o laborals) dels centres públics de la Generalitat, de les universitats públiques i dels centres concertats.

Avui s’ha reunit la Mesa General de Negociació dels Empleats Públics de la Generalitat i ha acordat l’increment retributiu per l’any 2019.
L'increment de les retribucions per a 2019 estableix una pujada fixa del 2,25% en tots els conceptes i per a totes les empleades i empleats públics de la Generalitat, a la qual cal sumar un percentatge variable que pot arribar al 0,25%, lligat a l'evolució del PIB.
Els empleats públics comptaran, a més, amb un altre 0,25% de fons addicionals que cal negociar amb els sindicats de la Mesa com es farà el repartiment.
Increment retributiu 2019
FIXE
2,25%
+ Fins a 0,25% (segons PIB) a partir de juliol:
PIB igual a 2,1%
2,30%
PIB igual a 2,2%
2,35%
PIB igual a 2,3%
2,40%
PIB igual a 2,4%
2,45%
PIB igual o superior a 2,5%
2,50%
+ 0,25% fons addicional
+ 0,25%
L’acord signat avui incorpora l’increment que CCOO ja va acordar el passat mes de març a Madrid en el marc del “II Acord per a l’ocupació pública i de condicions de treball”.
El proper 15 de gener continua la negociació de recuperació de drets
Aquest acord d’increment retributiu s'uneix a altres signats per CCOO amb el Govern de la Generalitat els últims mesos.
CCOO després d'un procés de negociació i pressió intensa va aconseguir el passat desembre de 2018 l’acord amb garanties per a la recuperació de les pagues de 2013 i 2014.
El mateix Acord contemplava el compromís de noves mesures socials, laborals, i de flexibilitat i conciliació de la vida familiar i laboral, entre d'altres. Aquesta negociació començarà el proper 15 de gener de 2019.
Anteriorment CCOO també va signar l’acord per recuperar el 100% de sou  en tots els casos d’Incapacitat Temporal (IT), des del primer dia, o l'acord per reduir la temporalitat del 30% al 8%, donant estabilitat a les plantilles, que ha possibilitat aprovar una àmplia oferta d’ocupació pública enguany i durant els propers anys.
CCOO emplaça al Govern a mantenir aquesta línia de recuperació de la negociació col·lectiva, a comprometre’s -amb fets, no amb paraules-  i reconèixer l'esforç que els empleats públics han fet per mantenir els serveis públics, amb la seva dedicació, esforç i professionalitat.
CCOO continuarà amb la lluita per la recuperació dels drets arrabassats i la millora de les condicions de treball. Encara ens queden molts drets i retribucions per recuperar: revertim les retallades, recuperem drets, salaris i ocupació, millorem de les condicions de treball, defensem els serveis públics, defensem la negociació col·lectiva...

7 de gener de 2019

Signades les taules de batxillerat, PAS i 0-3 integrat
Dimarts passat, CCOO, juntament amb la resta de sindicats representatius del sector de la concertada i les patronals, vam signar les taules salarials per l’any 2018 del personal d’administració i serveis (PAS), batxillerat i cicles formatius de grau mitjà i superior no concertats i 0-3 integrat. 

Els augments retributius que comporten aquestes taules salarials es concreten en:

·   El salari del personal d’administració i serveis s’incrementa un 2%. 

·  El salari dels i de les docents a Batxillerat i Cicles Formatius de Grau Mitjà i Superior  no concertats i 0-3 integrat s’incrementa un 1,95%. 

·   Però en el cas de la remuneració de les TEI’s, a part de l’augment de l’1,95%, s’incrementarà el seu salari en 25€.  Això significa que aquests treballadors i treballadores passen de cobrar 1055,10 € a cobrar 1101,16 €, o sigui un 2.4% d’increment salarial total.

Aquesta pujada té caràcter retroactiu des de l'1 de gener de 2018.

CCOO signa el nou conveni de Concertada

La Federació d'Educació de CCOO signa l'XI Conveni de centres sostinguts totalment o parcial amb fons públics.