10 de gener de 2012

Propostes presentades pel Govern

Propostes presentades pel Govern

 • L’administració quantifica la retallada en 625 M€, més d'un 10% de la massa salarial
 • CCOO denunciem  les campanyes de desprestigi cap als treballadors que presten servei a la ciutadania.
 • CCOO mantenim que hi ha alternatives a les retalladesPROPOSTES PRESENTADES PEL GOVERN
 • Aquestes mesures s’aplicaran al personal dels centres de la Generalitat, però el Govern ha manifestat la voluntat d’estendre-les a tot el sector públic: centres municipals, de les diputacions o universitaris. Entenem que la seva voluntat és que les mesures s’apliquin tard o d’hora als centres educatius privats.

 • El Govern divideix les mesures en temporals i definitives per jugar a la confusió: per un costat, en cap moment planteja els terminis d’aplicació de les mesures temporals,  i per un altre tampoc no té sentit plantejar mesures estructurals (definitives) per negociar en un breu termini de temps per fer front a una situació “excepcional”.

Mesures temporals (sense especificar la durada de la seva transitorietat)
1.    Revisió de les plantilles ocupades per personal  interí en serveis no finalistes ni essencials, amb l’objectiu de mantenir el màxim de llocs de treball possible i, per tant, proposant i debatent mesures d’abast més general d’acord amb les propostes que presentin els agents socials.
No es dóna cap quantificació ni cap objectiu per escrit. En canvi se’ns demana a les organitzacions sindicals que fem propostes.
En l’actual situació de creixement del nombre d’alumnes, amb plantilles globals congelades i amb reducció de plantilles dels centres pot significar un nou increment de la jornada lectiva, la disminució de l’atenció a la diversitat o la pràctica desaparició de programes i experiències educatives als centres.
2.    Reducció de l’import del complement específic o equivalent preferentment a les dues pagues addicionals dels mesos de juny i desembre del 2012.

Aquesta mesura s’aplicaria a tothom.

Amb aquesta mesura pretenen estalviar  306 Milions €. Si dividim aquesta quantitat entre el personal al qual representem a la Mesa, ens toca una reducció de més de 1.800 € per persona; com que la reducció suposem que no serà lineal, els i les docents hauríem de contribuir bastant més que amb aquesta quantitat.
I aquesta retallada s’afegeiria a la pèrdua de poder adqusitiu que les empleades i empleats públics ja patim els últims anys, que pot arribar a ser del 20%.


Els sindicats no hem aconseguit informació sobre el punt 2. No sabem quina quantificació per persona pot tenir la pèrdua de salari en els complements específics de les pagues.
3.    Suspensió del Fons d’Acció Social.
La convocatòria del 2010 ja ha significat la supressió del 50% del FAS.
Ara es pretén la supressió definitiva. El Govern estalviaria 12,5 Milions € a costa d’eliminar l’ajuda per llars d’infants,  foniatria, logopèdia, pròtesi ocular auditiva ortopèdica, tractament odontològic, conducta alimentària anòmala, discapacitats, matrícula universitat, ...
4.    Suspensió de l’aportació al pla de pensions.
Aquesta retallada, que ja s’ha aplicat aquest 2011, ens redueix la part del nostre salari diferit, sigui poc o molt, que el cobrarem en el moment de la nostra jubilació i que fins aleshores està controlat pels representants legals dels treballadors i treballadores.
5.    Sense oposicions. No aprovació de nova oferta d’ocupació pública per al 2012 i suspensió de l’execució de les ofertes públiques aprovades i no convocades.
Segons el Govern, amb aquesta mesura s’estalviaran uns 2 Milions € en organitzar els tribunals i el procés selectiu. En canvi, incrementen la precarietat laboral a les administracions públiques que ja és d’un 23%.
6.    Suspensió de l’abonament del complement de productivitat.
Aquesta mesura, que afecta al personal laboral i administratiu i tècnic, pretén estalviar 20 Milions €.

Mesures estructurals (=definitives) 

7.   
Supressió de les millores per Incapacitat temporal (IT)

El Govern pretén castigar les persones que per raons de salut tenen una incapacitat transitòria. No concreten quines millores pretenen suprimir.
La Inspecció mèdica ha de continuar revisant l’estat de salut del treballador.
8.    Modificació dels complements per estadis, nivells de carrera o trams docents. 
Ha plantejat tres possibilitats molt diferents per concretar aquesta mesura. A la reunió del passat 9 de desembre l’Administració s’inclina per la 3a. opció:
1a. No percebre cap quantia durant el 2012, amb una pèrdua per cada docent d’entre 1.441 i 8.167 € anuals.
2a. Rebaixar un 5% cada sexenni indefinidament.
3a. A partir d’ara, demorar l’abonament dels reconeixements que es produeixin durant l’any 2012  a l’any 2013, SENSE EFECTES RETROACTIUS. . I així successivament.
9.     Modificació de la retribució durant el primer any de reducció de jornada per tenir cura de fill.
Amb aquesta mesura pretenen estalviar més de  47 Milions €, a costa d’empitjorar l’atenció a la primera infància per part de les famílies. Es passaria a cobrar un 80% de les retribucions.

Mesures d’aparador ( = de desprestigi dels empleats i empleades públics i dels seus representants)

A aquestes mesures se n’afegeixen altres que pretenen aprofundir en el desprestigi social de les empleades i empleats  públics i la dels seus representants.

1. Deducció proporcional de retribucions per absències injustificades.
No és cap nova mesura, ja que la legislació actual obliga l’administració a descomptar.
El Govern té mecanismes per actuar.  Només els responsables polítics i administratius serien els culpables de perdre, segons ells, 25 milions € anuals.
2. Modificació dels dies d’assumptes personals i supressió dels dies addicionals de vacances (premis per antiguitat). 
És complicat entendre com l’Administració pretén estalviar més de 28 milions € amb aquestes dues mesures, quan en tots dos casos no s’està substituint el personal que en gaudeix.

3. Eliminació de les subvencions i dels alliberaments sindicals.

Des de CCOO denunciem que aquesta mesura pretén enfrontar a les organitzacions sindicals amb els treballadors i treballadores a les quals representem. Forma part d’un objectiu més ampli i compartit amb el PP i la dreta allà on governa: limitar i afeblir els sindicats. Reduir la seva força  i la presència del moviment sindical organitzat tractant d'allunyar-lo dels treballadors i limitant la seva capacitat d'interlocució laboral i social.

Exigim màxima transparència: que diguin què paguen i a qui li paguen. CCOO té la seguretat de complir escrupolosament la llei i els pactes signats.
Desprestigiar els empleats públics i els serveis públics davant els ciutadans

El Govern utilitza l'alarma que ell mateix ha activat en relació als comptes públics de la Generalitat, per justificar retallades en els serveis públics que degraden la seva qualitat, cosa que pot acabar propiciant el seu descrèdit social definitiu.
Des del Govern s’insisteix en el discurs de desprestigi vers les  empleades i empleats públics per justificar noves retallades, quan ja estan patint injustament en la seva pròpia pell les retallades salarials i la destrucció d’ocupació pública a les Administracions.
Amb  aquest  discurs fals i intencionat s’afirma injustament  que són molts, treballen poc, no són productius i són uns privilegiats per comptar amb una ocupació estable, amb el propòsit de generar una fissura entre els qui treballen per a les administracions públiques i els que ho fan per a l'empresa privada.
No obstant això, aquesta és una part de la realitat ja que en les administracions públiques, desafortunadament, hi ha un percentatge  del  25% de temporalitat . Una de cada quatre persones assalariades en el sector públic no té feina estable. Si a això afegim que molts d'ells perceben al voltant dels 1000 € al mes, el perfil de treballador privilegiat desapareix.
Des de  CCOO defensem el paper dels empleats públics i rebutgem  aquestes campanyes de desprestigi i reivindiquem la immensa dignitat del conjunt de servidors públics de Catalunya que amb menys plantilla i menys pressupost aconsegueixen nivells de qualitat similars a molts dels països més desenvolupats del món.  
CCOO mantenim que hi ha alternatives a les retallades

Les mateixes persones que afirmen que no hi ha prou recursos per a mantenir els serves públics són les que defensen les baixades d’impostos que beneficien a les rendes altes i als patrimonis.

El nou govern té el repte de equilibrar els costos de la crisi que fins ara han caigut sobre les esquenes dels treballadors i treballadores. Per això, creiem que la primera mesura que necessita el nostre país és una reforma fiscal que equipari els impostos de les rendes del capital amb els de les del treball, que faci pagar més als que més tenen i persegueixi el frau i l’evasió fiscal. Aquesta reforma permetria obtenir més recursos per fer polítiques públiques que estimulin l’economia i faria guanyar credibilitat als polítics davant la ciutadania i aportarien un volum de recursos molt superior al de totes les retalladesEls sindicats de la Mesa  també hem proposat una llista alternativa de racionalització del dèficit  que recull aspectes com


-facilitar jubilacions a partir dels 60,  
-limitar dietes i complements dels alts càrrecs,
-salari màxim de 5000 €,
-reducció 
personal "eventual" d'alt nivell


-limitació de pagaments extraordinaris, 
-impedir externalitzacions,
-revisar la llei d'incompatibilitats d'alts càrrecs, 
-promoció interna i mobilitat entre administracions.
-recuperació de l'impost de successions (es poden recaptar 500 Milions d'€), 
-i altres mesures organitzatives de l’administració...
DIFERENTS DOCUMENTS entregats pel Govern (sobre les noves retallades):Propostes sindicals
Temes relacionats: Per què ens de mobilitzar...? 

 • Perquè JA hem perdut el 20% de poder adquisitiu.
 • Perquè no sabem quants interins més es quedaran sense feina.
 • Perquè ens volen deixar de pagar els sexennis o estadis.
 • Perquè ens volen deixar de pagar l’import del complement específic a les dues pagues de juny i desembre.
 • Perquè ens volen  deixar de pagar el 100% del sou quan estem de baixa per malaltia.
 • Perquè ens volen deixar de pagar el 100% del sou durant el primer any de reducció de jornada per cura de fill. 
 • Perquè ens volen suprimir definitivament el fons d’acció social.
 • Perquè ens volen deixar de fer  la seva aportació al nostre pla depensions.
 • Perquè no volen convocar oposicions ni treball estable 
 • Per dignitat
 • I per tot el que encara ens amaguen...

CCOO fa una crida a debatre als centres les mesures i a rebutjar aquest brutal atac a les condicions laborals i salarials de les empleades i empleats públics .

Tothom a les concentracions unitàries del proper 14 de desembre en contra d’aquesta nova agressió.  


El proper 14 de desembre:

Barcelona: a les  17:30h a la Plaça St. Jaume.
Girona: a les 17:30h a la Plaça Pompeu Fabra.
Lleida: a les 18h a la Plaça Ricard Vinyes.
Tarragona: a les 18:30h a la Plaça Imperial Tarraco (davant la subdelegació de Govern)
Tortosa: a les 17:00h a la plaça dels Dolors
ccoo contra retallades 14D


Els dret es defensen o es perden. La teva força és decisiva, la teva força és necessària!

 • No a les retallades de plantilles ni salarials
 • Defensem els llocs de treball
 • Defensem els drets dels treballadors-res!