12 d’abril de 2013

CCOO denuncia conseqüències catastròfiques per a l'educació a Catalunya amb l'Avantprojecte de Llei de Racionalització i Sostenibilitat de l'Administració LocalPresentat pel Govern del PP a finals de febrer

Projecte de llei de Racionalització i Sostenibilitat de l'Administració LocalCCOO denuncia conseqüències catastròfiques per a l'educació a Catalunya amb l'Avantprojecte de Llei de Racionalització i Sostenibilitat de l'Administració Local·          Estan en perill de desaparició les escoles municipals de formació professional, d'educació de persones adultes, les escoles i conservatoris de música i les escoles de belles arts.

·          Les escoles bressol, d'educació especial, i d'educació primària veuen compromesa la seva viabilitat.

·          L'educació en el lleure i les activitats complementàries a l'educació també seran afectades.La Federació d'Educació de CCOO alerta a la comunitat educativa de la voluntat del Govern del PP de liquidar les competències educatives municipals arreu de l'Estat. L'Avantprojecte, presentat pel PP a finals de febrer, ignora la realitat catalana, on els municipis han estat agents educatius de primer ordre en assumir històricament i abans que cap altra administració moltes competències educatives. Les escoles d'educació especial són majoritàriament municipals, o iniciatives d'associacions de famílies afectades. Els municipis tenen pràcticament totes les escoles de música, conservatoris i escoles de belles arts de Catalunya. Així mateix han assumit competències en la Formació Professional, ja sigui amb la creació de centres com de Consells de la Formació Professional, que impulsen la col·laboració entre el teixit econòmic i educatiu dels municipis.Per llei, aprovada per unanimitat al Parlament (5/2004), la competència educativa sobre l'educació entre els 0 i els 3 anys correspon als ajuntaments. La reforma que proposa el PP xoca frontalment amb aquesta llei, amb la Llei d'Educació de Catalunya i amb la Carta Municipal de Barcelona, alhora que posa en qüestió la continuïtat del Consorci d'Educació de Barcelona.Les úniques competències pròpies en educació que es reserven als ajuntaments, tot i que amb menys de 20.000 habitants aquestes competències les assumiran les diputacions de manera ordinària, són:l) Promoción del deporte e instalaciones deportivas y de ocupación del tiempo libre.

m) Promoción de la cultura y equipamientos culturales.

n) Participar en la vigilancia del cumplimiento de la escolaridad obligatoria, y cooperar con las Administraciones educativas correspondientes en la obtención de los solares necesarios para la construcción de nuevos centros docentes.Si arriben a acords, les administracions educatives poden retornar certes competències als municipis de més de 20.000 habitants, sempre a preus estandarditzats:e) Creación, mantenimiento y gestión de las escuelas infantiles de educación de titularidad pública de primer ciclo.

 h) Gestión de las instalaciones deportivas de titularidad de la Comunidad Autónoma o del Estado, incluyendo las situadas en los centros docentes cuando se usen fuera del horario lectivo.Forçosament, s'hauran de traspassar a les comunitats autònomes (a coste estándar) les competències relatives a la programació de l'ensenyament, cooperació en la creació de centres, construcció i sosteniment dels centres públics d'Educació Infantil, d'Educació Primària i Educació Especial, i la intervenció en els seus òrgans de govern. D'aquesta manera no només es traspassen els centres sinó qualsevol possibilitat dels municipis d'intervenir en la planificació educativa en el territori.La llei no menciona les escoles d'art, ni de música, ni de persones adultes, ni de secundària o de formació professional, que constitueixen un patrimoni extraordinari per a la societat catalana. Els municipis no en tindran la competència, però no l'assumeix cap altra administració. La seva situació és desesperada.En l'exposició de motius, l'Avantprojecte indica els objectius de la Llei, que a més de l'estalvi econòmic expressa la voluntat de fortalecer a las Diputaciones Provinciales, de favorecer la iniciativa económica privada, i suprimir monopolios municipales que venían heredados del pasado y que recaen sobre sectores económicos pujantes en la actualidad.CCOO crida a la comunitat educativa i a la societat catalana a oposar-se a aquest projecte i a defensar el patrimoni educatiu municipal de Catalunya. El sindicat demana al govern de Catalunya que es manifesti el seu rebuig a l'esmentat Avantprojecte. Així mateix, CCOO proposa als partits polítics de Catalunya que tenen representació a al Congrés dels Diputats que treballin per a la no aprovació de preceptes tan nocius per a l'educació de Catalunya.