29 de gener de 2012

Catalunya és la comunitat que més retalla en educació (2012)

Les dades oficials del Departament d’Ensenyament sobre Pantilles dels centres demostren la pèrdua de llocs de treball i contradiuen les declaracions de la consellera Rigau

Consulta el pdf(+)
CCOO considera que aquestes retallades es poden evitar

Any
2010
2011
2012
Variació acumulada
Pressupost Generalitat
32.518.727.500
33.929.400.000
33.530.500.000
+1.011.772.500
+ 3,1%
Pressupost Ensenyament
5.317.611.671
4.834.200.000
4.595.900.000
- 721.711.671
- 13,57%
% Ensenyament sobre el total
16,35 %
14,24 %
13,70 %
- 2,65 %  • El Departament d'Ensenyament torna a perdre pes sobre sobre el conjunt dels pressupostos del Govern.
  • Passa de representar el 16,5% l'any 2010 al 13,7% previst el 2012. No només cau en percentatge sinó en quantitat respecte als anys anteriors.
  • La quantitat pressupostada és similar a la del 2007. ¿IPC des del desembre de 2006 a desembre 2011?: 12,3% !!. I des del 2007, més de 150.000 nous alumnes.
  • Respecte al 2010 hi ha 238 M€ menys pressupostats.
  • La retallada acumulada en els 2 últims pressupostos serà del 13,57%


El pressupost de la Generalitat ens indica que la pèrdua pressupostària que preveu el govern en educació en dos anys és del 13,57%, que és la retallada més gran que s’ha produït en totes les comunitats autònomes.

Volem remarcar que malgrat l’evolució global del pressupost de la Generalitat, el pressupost destinat a Educació ha disminuït, i també  el seu percentatge sobre el global.

El compromís del president Mas a l’inici del seu mandat de preservar l’educació de les retallades és molt lluny de la realitat manifestada en els pressupostos. L’educació no és la seva prioritat.

Perjudicats per les retallades en educació: 
Les persones, els i les alumnes, els professionals, l'educació, el present i el futur...,  Catalunya!


Les plantilles dels centres públics s’han reduït en 355 places

La Federació d’Ensenyament de CCOO de Catalunya ha elaborat un estudi comparatiu entre les plantilles docents dels cursos 2010-2011 i 2011-2012 publicades al DOGC.

Després de comparar les dades del Departament d’Ensenyament sobre les plantilles del curs actual i l’anterior, publicades als DOGC núm. 5730 del 20 d’octubre de 2010 i del núm. 6027 del 19 de desembre de 2011, la Federació d’Ensenyament de CCOO de Catalunya denuncia la pèrdua de 355 places. Les plantilles de les escoles públiques s'ha retallat en 806 persones.

Hem de tenir present també l’entrada al sistema educatiu de 21.000 alumnes nous que haurien significat un increment de més de 1.933 llocs de treball. El sistema s’ha sostingut gràcies a l’increment de la jornada lectiva del professorat.

El pressupost actual tampoc no preveu cap increment de plantilla, però en canvi s’espera un augment aproximat de 18.000 alumnes. Per quart any consecutiu ens trobem amb un augment d’alumnes sense un augment de professorat. En quatre anys, el sistema ha acollit prop de 100.000 alumnes nous sense afegir-hi cap docent.


Plantilles
2010-11
Plantilles
2011-12
Diferències
Escoles
35.658,19
34.852,24
-805,95
Instituts
27.425,20
27.607,40
182,20
Instituts-escoles
442,42
691,09
248,67*
 Serveis Educatius
1.292,00
1.306,00
14,00
Adults
926,00
932,50
6,50
Total
65.743,81
65.389,23
-354,58


*Les 248,67 són places d’especialitat del cos de mestres. Per tant, la diferència de plantilles del cos de mestres seria de -557,28, especificades  en el següent quadre

Les causes de la pèrdua de llocs de treball?: supressió del suport universal als alumnes de primària, l'increment geenralitzat de la jornada lectiva, l'increment de la jornada als majors de 55 anys...El govern redueix a la meitat la prestació de serveis amb mitjans aliens: vetlladores

2009
1.340.000


Pèrdua acumulada
2010
1.206.000
2011
1.055.000
2012
641.000
-47.83%

Aquest és personal subcontractat a empreses que garanteix el suport directe a alumnes amb necessitats educatives especials.

Les retallades salarials a la pública: el Departament no ens dóna la informació

El personal, tant si és funcionari, com interí, com laboral, va rebre la retallada salarial de 2010, que persisteix sense cap compensació.

En aquest moment està pendent de l’aprovació dels pressupostos de la Generalitat:
-       Retallada salarial en un percentatge no comunicat per al 2012
-       Enduriment i retard en el pagament del complement per estadis docents (promoció professional lligada a formació i mèrits). Alhora el pressupost quasi elimina la partida de formació contínua del personal docent (de 8.189.460€ al 2010 a  850.000€ al 2012).
-       Possibilitat de nous augments de jornada, i mesures de flexibilitat interna

Disminució de l’aportació a l’escola privada: concerts i subvencions a les llars d’infants privades en un 19,9%.

La llei preveu una rebaixa salarial per al personal de l’escola concertada equivalent al previst (i ignorat encara) per al personal de l’ensenyament públic.

Cop de mort a les llars d’infants municipals

L’aportació de la Generalitat per al funcionament de les llars d’infants públiques es redueix de forma brutal:

2010
67.636.060

2012
26.500.000


- 41.136.060
- 60,81%

Així les escoles bressol públiques esdevenen pràcticament insostenibles.

Beques i ajuts a l’estudi: desapareix la compensació

2010
50.902.690

2012
11.100.000


- 39.802.690
-79.19%


La implantació de la Llei d’Economia Sostenible, que preveu l’oferta de nous PQPI, en qüestió

El projecte de pressupost preveu una despesa de 1.530.000€ en PQPI, 209.570€ menys que el curs anterior. No és possible amb aquest pressupost començar els PQPI als 15 anys, i fer-los de dos anys, com estableix la LES i la llei de modificació que l’acompanya. Impossible reduir l’abandonament escolar amb aquesta política.

CCOO considera que aquestes retallades es poden evitar

CCOO exigim al president Mas que retiri els comptes presentats per a Educació i que, com es va comprometre, la preservi de les retallades.
Estem disposats a negociar un conjunt de mesures d’austeritat i millora sobre la base que l’educació mantingui el pes que tenia al 2010 (16,35%) dins dels pressupostos de la Generalitat. Això donaria a l’Educació 886.336.750€ més que permetrien donar al sistema educatiu la solidesa i l’eficiència que necessita. Recull de premsa