22 de febrer de 2012

Més retallades de plantilles i de recursos als centres per al curs 2012/2013 i nova retallada salarial


Més retallades de plantilles i de recursos als centres
per al curs 2012/2013 i nova retallada salarial


 
 • El Departament incrementa les hores lectives dels coordinadors i tutors en detriment de les hores de coordinació. Aquesta mesura implica treballar més i no contractar 1.500 docents.
 • El Govern retallarà el 3% del salari anual acumulat a la nòmina del mes de juny i anuncia que podrà haver-hi més retallades.
 • La suspensió de tots els acords i pactes sindicals són un “cop d’estat” contra els nostres drets laborals.
NOVA RETALLADA DE PLANTILLES i nou increment de la jornada lectiva

CCOO denuncia la intenció del Departament d’Ensenyament de no contractar ni un dels 1.500 professors necessaris per cobrir els 15.000 nous alumnes que es preveuen per al proper curs.

La mesura trenca els acords signats per CCOO sobre condicions de treball del professorat i implicarà  la retallada de 1.500 docents que s’haurien de contractar. Aquesta retallada es vol fer augmentant el temps que es dedica a la docència directa dels coordinadors i tutors, amb la reducció de les hores de coordinació i amb l’increment de l’horari fix de permanència al centre.

IMPACTE A LES PLANTILLES 2012-13 de la “Proposta de mesures excepcionals en matèria de personal docent no universitari dependent de la Generalitat de Catalunya durant el període 2012-2015”

1.-Modificació de les reduccions lectives dels òrgans unipersonals de coordinació d’educació infantil i primària:
-Estalvi: 430 mestres
2.-Modificació de les reduccions lectives per tutoria del batxillerat i dels cicles formatius:
-Estalvi: 150 professors/es
3.-Modificació de les reduccions lectives dels òrgans unipersonals de coordinació de  secundària:
-Estalvi: 300 professors/es
4.-Modificació dels criteris de plantilles docents en centres educatius

a) A partir del curs 2012-2013, davant la imminent derogació del Reial Decret de l’Economia Sostenible, es modifica el criteri actual de l’assignació d’hores de suport  d’atenció directa a l’alumnat d’ESO, que es concreta en 1 hora lectiva de professorat per cada grup d’alumnes, i al mateix temps es revisa l’actual càlcul de matèries  optatives de 2n. i desdoblaments de determinades matèries
-Estalvi: 370 professors/es
b)  A partir del curs 2012-2013 es modifica el criteri actual de càlcul de plantilla de les Escoles que formen part de ZER per tal d’adequar-les al que es preveu a la disposició addicional quinzena del Decret 102/2010, de 3 d’agost
-Estalvi: 25 mestres

RESUM DE LES RETALLADES
PREVISIONS D’INCREMENT DE GRUPS D’ALUMNAT PEL CURS 2012-13
Coordinacions escoles
Estalvi: 430 docents
Infantil
+15
Tutories batxillerat i FP
Estalvi: 150 docents
Primària
+292
Coordinacions secundària
Estalvi: 300 docents
Secundària Obligatòria
+181
Modificació suport ESO
Estalvi:  370 docents
Batxillerat
+41
Modificació criteris per ZER
Estalvi:  25 docents
Cicles Formatius
+63
Total
Estalvi: 1.275
Total
+592
TOTAL:  1.275   (455  mestres  i 820 professors/es) que s’estalvien i per tant no és contractaran
Escoles: 307 grups més. Instituts:  285 grups més.
Total  592 nous grups d’escolarització per atendre uns 15.000 nous alumnes (i cap nou contractat)
 
CCOO rebutja les mesures organitzatives de les plantilles docents proposades

PRIMÀRIA
Situació actual:
Hores lectives setmanals dedicades a la coordinació:
- Centres d’una línia: 10 hores lectives.
- Centres de dues línies: 15 hores lectives.
- Centres de tres línies:15 hores lectives.
Proposta
Hores lectives i complementàries setmanals dedicades a la coordinació:
- Centres d’una línia: 10 hores complementàries.
-Centres de dues línies: 5 hores lectives + 10 hores
complementàries.
- Centres de tres línies: 5 hores lectives + 10 hores
complementàries.
SECUNDÀRIA
Situació actual:
L’assignació horària per a exercir òrgans unipersonals de coordinació és:

·       Fins a 5 grups d’ESO i batxillerat: 6 hores lectives.
·       De 6 a 9 grups: 15 hores lectives.
·       De 10 a 15 grups: 32 hores lectives.
·       De 16 a 21 grups: 38 hores lectives.
·       De 22 a 27 grups: 48 hores lectives.28 grups o més: 54 hores lectives.
Proposta:
L’assignació horària per a exercir òrgans unipersonals de coordinació és:
·       Fins a 5 grups d’ESO i batxillerat 6 hores: 4 hores lectives + 2 de complementàries.
·       De 6 a 9 grups 15 hores: 9 hores lectives + 6 de complementàries.
·       De 10 a 15 grups 32 hores: 22 hores lectives + 10 de complementàries.
·       De 16 a 21 grups 38 hores: 28 hores lectives + 10 de complementàries.
·       De 22 a 27 grups 48 hores: 38 hores lectives + 10 de complementàries.
·       28 grups o més 54 hores: 44 hores lectives + 10 de complementàries.
Opcionalitat a l’ESO i tutoria al Batxillerat i a l’FP
Situació actual:
·       Reial Decret 1146/2011 de 29 de juliol d’Economia Sostenible d’increment de l’optativitat de 4t d’ESO.
·       Els tutors de batxillerat i formació professional tenen en el seu horari una reducció d’una hora lectiva setmanal per a la tasca de tutoria (de les 19 hores, 18 són lectives i 1 hora és de tutoria de grup). En el cas del Batxillerat, tenen, a més, 1 hora de tutoria que té caràcter curricular i que no es veu afectada per la mesura.

Proposta
·       La imminent derogació del Reial Decret comporta una reducció d’assignació horària a l’opcionalitat.
·       Mínim de deu alumnes per matèria optativa.
·       En l’horari setmanal els tutors de batxillerat, a més de l’hora de tutoria lectiva amb el grup classe prevista al currículum del batxillerat, dedicaran dues hores complementàries setmanals a la tutoria individual amb els seus alumnes i a les entrevistes amb pares i mares.
·       Els tutors dels cicles formatius de formació professional i d’arts plàstiques i disseny dedicaran dues hores complementàries setmanals a la tutoria individual amb els seus alumnes i a les entrevistes amb mares i pares.

NOVA RETALLADA SALARIAL


El Govern retallarà un 3% del salari anual en la nòmina del mes de juny i anuncia que podrà haver-hi més retallades

CCOO denuncia la nul·la voluntat negociadora del govern i crida a la mobilització


La retallada del 3% s’afegeix a les altres que també s’han aprovat en els pressupostos de la Generalitat: 1r. estadi als 9 anys (pèrdua pel professorat novell d'uns 1.400 € a l'any), pèrdua retributiva a partir del 3r. mes d'IT, supressió del fons d’Acció Social, supressió del pla de pensions, supressió dels tiquets de menjador, retallada de jornada i salari al personal interí, increments de jornada i tasques al personal d’educació...El govern ha indicat que no admet excepcions per als col·lectius de persones interines ja afectades per la reducció del 15% de jornada i salari.

Així mateix, el Govern ha deixat la porta oberta a noves retallades en funció dels pressupostos estatals o de nous ajustos a Catalunya.

El Govern ha afirmat que la retallada del 3% és per al 2012 i que no ha de consolidar al 2013.
Aquesta mesura afecta a les 165.000 persones representades directament en aquesta mesa i, per aplicació de l’article 34 de la Llei de pressupostos, al conjunt de treballadors i treballadores de les empreses públiques i de les empreses concertades de la sanitat, l’educació, el transport i l’acció social. En total, a l’entorn de mig milió de persones afectades.

CCOO no accepta de cap manera una nova retallada en els nostres salaris

CCOO considera que el Govern no respecta el dret a la negociació col·lectiva, en no documentar cap de les seves propostes i en negar la informació o donar-la a terminis.

CCOO denuncia que el Govern incompleix els seus compromisos amb els treballadors i les treballadores i que, en canvi, sosté sense piular les exigències de la banca.

CCOO ha insistit que hi ha alternatives per al control de la despesa i per a l’orientació política dels pressupostos: fiscalitat justa, renegociació de deute amb els bancs i reforma financera, polítiques públiques i industrials per sortir de la crisi, estalvi en alts càrrecs i despeses sumptuàries. 


Retallada salarial al professorat novell: primer estadi, als 9 anys

El Departament insisteix de manera definitiva en carregar tot el pes de la retallada d’aquest complement sobre el professorat amb una antiguitat inferior als 6 anys. A partir del 2012 es necessitaran 9 anys de serveis prestats (no 6 com fins ara) per tenir dret a assolir les retribucions del 1er estadi de promoció docent, a més d’endurir i dificultar de manera generalitzada els requisits per poder obtenir nous reconeixements d’estadis.


CCOO considera aquesta mesura totalment injusta, intransigent i insolidària amb els més de  24.000 professors i professores més novells,  què suporten a la vegada una  precarietat laboral més gran.

Retallades salarials acumulada els darrers anys:
 • Any 2010: Zapatero/Montilla retallen entre un 5,1%  (mestres i PTFP) i al voltant d’un 7% (SEC) (entre 1.472€ i 2.236€)
 • Any 2011: La retallada queda consolidada. Hi ha congelació salarial.
 • Pujada de l’IVA (2011)
 • Pujada de l’IRPF (2012) entre un 2% i 3% aplicable a partir del febrer (Rajoy.)
 • Artur Mas retalla el 3% del salari anual acumulat a la nòmina del  juny/2012
 • Pèrdua de salari indirecte:
  • Any 2011 i 2012 cap aportació  al pla de pensions
  • Any 2011 i 2012 cap aportació a al FAS
 • Professorat novell: el primer sexenni als 9 anys (pèrdua de fins a 4.500€ els que enguany feien el 1r estadi)
 • Professorat substitut: només cobraran juliol els que tenen 9 mesos treballats durant el curs.
FULL versió PDF(+)DEPARTAMENT:

Proposta de mesures excepcionals en matèria de personal docent no universitari dependent de la Generalitat de Catalunya durant el període 2012-2015


Documentació presentada als representats sindicals de la Mesa sectorial de personal docent no universitari de divendres 17 de febrer de 2012: